Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Baanaree

 ขอเชิญทุกท่านร่วมเสวนา ดนตรี เวทีธรรม 
โดย พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ)
วัดชลประทานรังสฤษฎ์ และจีวันแบนด์
วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๔๕ น.
ณ เวทีกลาง มูลนิธิบ้านอารีย์ ใกล้ BTS อารีย์

 

ฟังพระธรรมเทศนา

ทุกค่ำวันพฤหัสบดี

ฟังพระธรรมเทศนา

ทุกค่ำวันพฤหัสบดี

ฟังพระธรรมเทศนา

ทุกค่ำวันพฤหัสบดี

ฟังพระธรรมเทศนา

ทุกค่ำวันพฤหัสบดี

ทำบุญตักบาตร สดับธรรม

ทุกเช้าวันเสาร์สัปดาห์ที่สี่ของเดือน

ทำบุญตักบาตร สดับธรรม

ทุกเช้าวันเสาร์สัปดาห์ที่สี่ของเดือน

ทำบุญตักบาตร สดับธรรม

ทุกเช้าวันเสาร์สัปดาห์ที่สี่ของเดือน

อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์

ทุกเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สี่ของเดือน

อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์

ทุกเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สี่ของเดือน

อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์

ทุกเช้าวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สี่ของเดือน

 

 

วันพระ

วันพระเดือนเมษายน ๒๕๕๙
วันพุธที่ ๖ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕
วันศุกร์ที่ ๒๙ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๕

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์โกศิล ปริปุณโณ
และพระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสฯที่ ๒๘ เมษยน ๒๕๕๙
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระอาจารย์เรวัติ สุปภาโต
ที่พักสงฆ์พุทธอาศรม จ.ประจวบคีรีขันธ์
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสฯที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เชิญร่วมเสวนา ดนตรี เวทีธรรม โดย
พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ
วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี
และ จีวัน แบนด์
ณ เวทีกลาง มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๔๕.๐๐ น.
 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)