Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สว่าง กัลยาโณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดเสียง

ชมวิดีทัศน์

На ветру рукава его армейской "скачать программу для сжатья видео на русском языке"куртки затрещали, снизу надвинулась огромная чаша Аризонской "беседы с богом книга скачать"пустыни.

Кажется, сработало, теперь "скачать песни юрий шатунов"этот синклит престарелых самцов среди них ведь "три метра над уровнем неба саундтрек скачать"ни одного моложе шестидесяти даст наконец ей возможность спасти от "Игры на двоих worms"ядерной катастрофы их дурацкие головы.

ШВЕЙК В ДЕНЩИКАХ "русско китайский разговорник скачать"У ФЕЛЬДКУРАТА I Швейковская одиссея снова "скачать женщина в черном книга"развертывается под почетным эскортом двух солдат, вооруженных винтовками с примкнутыми "исправление ошибок программы скачать"штыками.

У него засосало под ложечкой это "скачать учебник конституционному праву"провал.

Видно, вечером у "скачать для мобильного флеш плеер"него опять была какая-нибудь дешевая шлюшка, к которым он в последнее время пристрастился.

Нашим отделениям она понравится.

 

ฟรี! หนังสือและซีดีใหม่

ความรักเสมอตนไม่มี
โดย ท่านอาจารย์
พระมหาบัว
ญาณสัมปันโน
ทาน ศีล ภาวนา
พระครูวิมลภาวนาคุณ
(หลวงปู่คูณ สุเมโธ)

ร่วมงานกับเรา


วันพระ

วันพระเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
วันพุธที่ ๔ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔
วันศุกร์ที่ ๒๗ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๕

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-ทุกวันพุธแรกและพุธที่สองของเดือน
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.
-ทุกวันพุธที่สามและพุธที่สี่ของเดือน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมเรียนอภิธรรมนำไปสู่การภาวนา
โดย อาจารย์สองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี 

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์โกศิล ปริปุณโณ
และพระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์สองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์ของเดือน
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระราชวรคุณ
(หลวงปู่สมศักดิ์ ปัณฑิโต)
วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสฯที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระอาจารย์มหาสนธยา เขมาภิรโต
วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี

ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสฯที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ
วัดธรรมสถิต จ.ระยอง
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)

south beach diet zucchini lasagna weight loss with juicing detox xando diet shakes good diet to lose belly fat fast obesity meaning in english best diet pills duromine gluten free diet unsafe food list natural supplements to help weight loss obesity trends canada extreme makeover weightloss edition krista after mediterranean diet is healthiest pregnancy weight loss before and after pictures diet coke kidney weight loss juicing stories diabetic diet information in chinese kids obesity quotes 1500 calorie high protein diet diet meal plans shopping list diets that work please lemonade diet kidney stones best diet pills lipozene weight watchers etools sign in page atkins diet ketone levels dietrich bonhoeffer yearbook diet and exercise plan to get ripped abs weight chart age height children diabetic meal plan to gain weight plant based diet gout lemonade diet beyonce recipe obesity help pa diet coke ingredients list free diet plans lower cholesterol obesity and fast food journals diet breast cancer after surgery 17 days diet dr phil fat burning diets for teenagers diet party snacks hcg injections weight loss south africa burn the fat feed muscle amazon burn belly fat naturally women what is the best natural weight loss supplement plant based diet protein weight loss supplement on dr oz diet and pregnancy research obesity in children programs can u burn fat by walking trends of obesity obesity statistics of children in america fat burning pills with ephedrine diet for diverticulitis treatment dukan diet o que e healthy weight loss supplements for teenagers diet center monett mo foods that burn fat while u eat weight watchers calculator formula for points plus food for diabetics kids diet water drinks childhood obesity ages 5 12 diet meal ideas for men 1200 calorie diet 3 fat chicks weight loss during pregnancy first trimester healthy weight loss snacks green coffee beans weight loss supplements keto diet percentages paleo diet acne healthy diet plan protein best diets us burn fat exercises belly best fat burning supplements natural diet and lifestyle for acne diet detox apel best appetite suppressant mens health arthritis diet for children deity 4130 cranks diet menu to lose 5 pounds paleo diet recipes hamburger diet soda and pregnancy childhood obesity through genetics how to burn your fat in your belly sensa weight loss chews fat burning recipes book 60 day detox diet diets that work like hcg obesity diabetes journal gnc weight loss supplement reviews diet soda addiction detox diet drinks for weight loss weight loss before and after slim in 6 healthy diet to lose belly fat for men gluten free diet helps acne weight loss slow on hcg diet fat burning workout 1 best appetite suppressant drug fat burning routine for treadmill best weight loss supplement otc vegan diet 30 day challenge 90 diet 10 workout correlation between obesity and heart disease 7 odd foods that burn belly fat budwig diet and esophageal cancer example diet to lower cholesterol diet food plan daily cosmopolitan 9 foods that burn fat free diet plans lose weight men fat burning supplements vitamin shoppe gluten free diet plan kids diet meal plans vegetarian seven foods that burn belly fat obesity causes shortness of breath weight loss before and after bikini pics obese weight loss pregnant childhood obesity health problems weight loss programs for children best way to burn fat belly weight loss before and after australia fat burning black tea fat burning heart rate while exercising burn belly fat fast naturally diet soda 30 diet challenge light cardio burn fat diet mountain dew ad gallbladder diet no fat obesity children texas obesity treatment recommendations is food lovers diet for real how to burn stomach fat girls produtos diet e zero paleo diet results after one week is a diet high in fiber bad weight loss stories women over 40 diet coke addiction vegetarian diet athlete burn fat youtube obesity in children uk facts diet shakes hmr macrobiotic diet breakfast recipes atkins diet exercise diabetic diet ice cream diet solution trial weight watchers points jamba juice weight height surfboard chart height weight age chart in kgs weight loss camp vt 7 day healthy diet plan for men fat burning supplements bodybuilding diet sonic tea 4 fat burning workouts you can do at home how to weight loss with home remedies obesity in children nice