Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

พระธรรมเทศนา พระครูอุดมวีรวัฒน์ (หลวงพ่อคูณ ติกฺขวีโร) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดเสียง

 

ฟรี! หนังสือและซีดีใหม่

ความรักเสมอตนไม่มี
โดย ท่านอาจารย์
พระมหาบัว
ญาณสัมปันโน
ทาน ศีล ภาวนา
พระครูวิมลภาวนาคุณ
(หลวงปู่คูณ สุเมโธ)

ร่วมงานกับเรา


วันพระ

วันพระเดือนกันยายน ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ ๑ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐

วันจันทร์ที่ ๘ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐
วันอังคารที่ ๑๖ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๐
วันอังคารที่ ๒๓ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-ทุกวันพุธแรกและพุธที่สองของเดือน
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.
-ทุกวันพุธที่สามและพุธที่สี่ของเดือน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมเรียนอภิธรรมนำไปสู่การภาวนา
โดย อาจารย์สองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี 

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์โกศิล ปริปุณโณ
และพระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์ของเดือน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

*อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศาสนา
คุณค่าวัฒนธรรมไทย ฟังนิทานชาดก
ประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์
สืบสานการละเล่นเด็กไทยสมัยก่อน
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสฯที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน
(ภาวิไล) 
ผู้อำนวยการธรรมสถาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 
วันพฤหัสฯที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กทม.
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันอังคารที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
หลวงพ่อสุธรรม สุธมฺโม
วัดป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.