Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

พระธรรมเทศนา พระครูอุดมวีรวัฒน์ (หลวงพ่อคูณ ติกฺขวีโร) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดเสียง

 

ฟรี! หนังสือและซีดีใหม่

ความรักเสมอตนไม่มี
โดย ท่านอาจารย์
พระมหาบัว
ญาณสัมปันโน
ทาน ศีล ภาวนา
พระครูวิมลภาวนาคุณ
(หลวงปู่คูณ สุเมโธ)

ร่วมงานกับเรา


วันพระ

วันพระเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
วันพุธที่ ๔ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔
วันศุกร์ที่ ๒๗ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๕

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-ทุกวันพุธแรกและพุธที่สองของเดือน
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.
-ทุกวันพุธที่สามและพุธที่สี่ของเดือน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมเรียนอภิธรรมนำไปสู่การภาวนา
โดย อาจารย์สองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี 

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์โกศิล ปริปุณโณ
และพระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์สองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์ของเดือน
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระราชวรคุณ
(หลวงปู่สมศักดิ์ ปัณฑิโต)
วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสฯที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระอาจารย์มหาสนธยา เขมาภิรโต
วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี

ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสฯที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ
วัดธรรมสถิต จ.ระยอง
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)

brat diet hcg injections for weight loss pros and cons obesity prevention costs quick way to gain weight for women childhood obesity statistics tv obesity management articles diet for inflammation of the esophagus rapid weight loss through juicing what does a diet high in fiber do fat burning kettlebell exercises women gallbladder diet food to avoid macrobiotic diet fruit diet meal plans women weight loss gout diet and exercise diet soup diet how to burn belly fat while pregnant sugar free diet plan nz obesity and school nutrition diet and exercise plan for endomorph diet lemonade nutrition information diabetic meal plan australia diet plans 2000 calories hills prescription diet continuing education rainbow diet results south beach diet 1200 calories diet nutrition and the prevention of cancer appetite suppressants in boots prenatal pills help gain weight fat burning foods do they exist diabetes in obesity to blame diet coke vs tea how to burn belly fat with cardio obesity in children technology 28 day diet eating plan does running burn fat on your thighs weight loss success stories for older women obesity society of south africa obesity and eating fast food obesity research and clinical practice impact factor obesity overweight caveman diet does it work diet for diverticulitis treatment easy ways to burn fat calories fat burning zone yahoo answers paleo diet 3 fat chicks paleo diet food list not eat atkins diet vegetables master cleanse diet 40 days gaps intro diet stage 3 diet meal plan outline weight watchers how many points is greek yogurt obesity epidemic questions low carb diet for gestational diabetes healthy diet 1 week plan heart healthy diet cholesterol intake gaps diet coffee the best supplements for weight loss juice diet from documentary diet pills dr oz oprah diet pills unhealthy raw food diet and exercise how to burn belly fat in 10 minutes weight loss challenge recipes how to burn belly fat diet plan ideal protein diet traverse city diet plan for jillian michaels 30 day shred green coffee beans weight loss testimonials diet virus system volume information active x diet drops diet meal plan lean cuisine cabbage soup diet can you drink coffee detox diet easy how to burn fat belly how to burn belly fat without equipment obese weight loss workout diet vitamin water ingredients diet weight loss muscle gain obesity prevention goals arthritis osteo diet weight gain supplements safe beck diet solution kindle 1200 calorie diet carbs lemonade diet journal obesity effects statistics hills prescription diet ld canine correlation between obesity and heart disease diet and exercise plan for beginners extreme makeover weightloss edition online plant based diet evidence herbal appetite suppressants that work uk obesity scale low calorie appetite suppressant foods burn the fat feed the muscle system free download obesity best exercise diet and exercise plan app obesity map us cdc anti inflammatory diet dr oz obesity prevention children burn up fat fast best diet pills lose weight fast bacardi and diet coke 0 carbs diet meals delivered your door reviews diet in pregnancy meddling macrobiotic diet cookbook weight conversion chart oz to grams yeast diet list appetite suppressants ingredients diet information for pregnant women obesity laparoscopic surgery brat diet review dash diet sample menu plan raw food diet on a budget burn the fat feed the muscle online pdf science diet dog food homepage heart healthy diet menu plan obesity effects on nursing alkaline diet kidney disease obesity weight loss and bariatric surgery the medical journal of australia caveman diet treats south beach diet recipes london broil diet shakes choice weight loss tips for women over 50 gaps diet zucchini gluten free diet plans 1200 calories macrobiotic diet 101 obesity in childhood research diet for diabetics type 1 in children obesity cancer mortality gi diet snacks egg diet lose 10 pounds in 2 weeks obesity treatment bangalore how to burn belly fat women obesity in children from school lunches best diets on a budget diet coke 2 liter sale low carb diet 30 day plan best diet for diverticulitis sufferers diet meal plans for hypothyroidism weight loss supplements as seen on dr oz saffron pills for weight loss dr oz easy weight loss quick burn the fat feed the muscle summer challenge mega t green tea water weight loss dietary supplement reviews how does the atkins diet work zero impact diet diet and exercise plan not working diet meal plans for diabetics to lose weight 1500 calorie high protein diet 2000 calorie low cholesterol diet plan fat burning zone yahoo answers