Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

พระธรรมเทศนา พระครูอุดมวีรวัฒน์ (หลวงพ่อคูณ ติกฺขวีโร) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดเสียง

 

ฟรี! หนังสือและซีดีใหม่

ความรักเสมอตนไม่มี
โดย ท่านอาจารย์
พระมหาบัว
ญาณสัมปันโน
ทาน ศีล ภาวนา
พระครูวิมลภาวนาคุณ
(หลวงปู่คูณ สุเมโธ)

ร่วมงานกับเรา


วันพระ

วันพระเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

วันพุธที่ ๑๑ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๓
วันอังคารที่ ๑๗ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๓
วันพุธที่ ๒๕ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๔

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-ทุกวันพุธแรกและพุธที่สองของเดือน
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.
-ทุกวันพุธที่สามและพุธที่สี่ของเดือน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมเรียนอภิธรรมนำไปสู่การภาวนา
โดย อาจารย์สองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี 

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์โกศิล ปริปุณโณ
และพระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์สองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์ของเดือน
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสฯที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระอุดมประชาทร
(ท่านเจ้าคุณอลงกต)

วัดพระบาทน้ำพุ จ. ลพบุรี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 
วันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระครูสุขุมธรรมวัฒน์
(หลวงปู่บวร สุชีโว)
วัดป่าหนองแข้ดง จ. ร้อยเอ็ด
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสฯที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ
สถานปฏิบัติธรรมแทนวันดีเจริญสุข
กทม. ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 

diet lemonade minute maid best kidney diets high protein diet ovarian hyperstimulation syndrome bland diet definition 2 weeks diet to lose 5kg weight watchers meetings columbia sc health care costs obesity vs smoking science diet dog food allergies diet planner for weight loss diet 30 grams protein sensa weight loss on ebay how to burn fat fast cardio jillian michaels diet and exercise plan paleo diet 7 day eating plan shake diet zero linea weight loss camps in nj atkins diet restaurant guide burn fat fast denise austin review 1200 calorie diet not working anti inflammation diet mayo clinic weight loss fast and unhealthy diet foods meals obesity education in america quick alkaline diet weight loss camps free diet plans online for kids fat burning pills under 18 weight loss calculator by caloric intake candida diet quack healthy diet for 0 3 year old dietrich bonhoeffer underground seminary fat burning foods you thought were unhealthy liquid diet ideas colonoscopy weight watchers meetings park ridge il how to burn belly fat fast and get abs lose belly fat jorge cruise weight loss success stories women in their 20s burn body fat rapidly fierce deity x link diet help sinus problems diet programs in cincinnati ohio diet pills qnexa upper body obesity health risks weight watchers meetings 33410 burn fat feed the muscle obesity epidemic global vegetarian diet options deity carbon handlebar specific carbohydrate diet legal list weight loss challenge phoenix diet cherry coke nutrition facts obesity surgery nice guidelines colon cancer obesity link weight watchers points 300 pounds juice diet 7 days recipe brat diet toast fat burning supplements bad best herbal supplements for weight loss 1200 calorie zone diet plan lose stomach fat teenage girls fast liquid diet 2 days before colonoscopy engine 2 diet meatloaf recipe biggest loser weight loss pictures before and after diet for gestational diabetes mellitus do you burn fat by lifting obesity and fast food canada weight loss drugs in kenya diet recipes potatoes quick weight loss diet shakes diverticulitis diet video losing weight best diet child obesity statistics uk obesity help sleeve forum grapefruit diet without grapefruit burn the fat nz ultra diet menu diet detox resep anti inflammation diet mayo clinic best diet pills proven to work burn abdominal fat foods weight watchers how many points for breakfast diet pills vs adderall weight loss before and after slim in 6 candida diet noodles diet meals gluten free harcombe diet 10 day plan diet grilling recipes obesity surgery nice guidelines keto diet lunch ideas diet mt dew ultra violet engine 2 diet sweet potato bowl diet drops that go under your tongue obesity map history healthy diet plans for men weight loss healthy diet on the go caveman diet oil diet coke ecard fat burning pills with ephedrine gym supplements for weight loss best diet lose 10 pounds 2 weeks vegetable soup diet child obesity research paper diet drinks make you gain weight ketogenic diet guide obesity causes breathing problems dr oz vitamin supplements weight loss gaps diet inflammation weight watchers how many points is an egg fat burning exercises gym men how to burn fat healthy best exercises to build muscle and burn fat eat clean diet tuna salad weight loss hypnotherapy free mp3 5 2 diet 600 calories hulu extreme makeover weightloss edition diet breast cancer after surgery hcg injections for weight loss ct vegetarian diet making me fat 1500 heart healthy diet candida diet eggplant diabetic diet 600 calories per day fat burning pills in australia eat clean diet tuna salad weight watchers meetings plaistow nh 80 diet and 20 exercise what foods help burn fat cells burn the fat and feed the muscle review diet for feline diabetes fat burning 15 minute miracle most effective weight loss exercise program diet rite pure zero nutrition facts diet plans for 6 pack abs south beach diet vegetable juice recipe ketogenic diet john hopkins hospital weight watchers meetings plantation fl high protein diet quick weight loss appetite suppressant by top secret fat burning zone exercise bike hcg weight loss diet drops review gluten free diet 6 weeks best appetite suppressant customer reviews ketosis diet veggies weight loss supplement recommended by dr oz 5 2 diet list of foods lipozene weight loss dietary supplement review healthy diet on a budget diet cleanse extra strength child obesity mississippi examples of diet plans for gestational diabetes diet help acne