Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

พระธรรมเทศนา พระครูอุดมวีรวัฒน์ (หลวงพ่อคูณ ติกฺขวีโร) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดเสียง

 

ฟรี! หนังสือและซีดีใหม่

ความรักเสมอตนไม่มี
โดย ท่านอาจารย์
พระมหาบัว
ญาณสัมปันโน
ทาน ศีล ภาวนา
พระครูวิมลภาวนาคุณ
(หลวงปู่คูณ สุเมโธ)

ร่วมงานกับเรา


วันพระ

วันพระเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
วันอาทิตย์ที่ ๓ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙
วันจันทร์ที่ ๑๘ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-ทุกวันพุธแรกและพุธที่สองของเดือน
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.
-ทุกวันพุธที่สามและพุธที่สี่ของเดือน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมเรียนอภิธรรมนำไปสู่การภาวนา
โดย อาจารย์สองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี 

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์โกศิล ปริปุณโณ
และพระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์ของเดือน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

*อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศาสนา
คุณค่าวัฒนธรรมไทย ฟังนิทานชาดก
ประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์
สืบสานการละเล่นเด็กไทยสมัยก่อน
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรมภาคปฏิบัติ 
โดย 
พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร

ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 
วันพฤหัสฯที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระครูสิริธรรมสาร
(พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม)
วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสฯที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระอาจารย์ปริญญา ธีรปญฺโญ
วัดพุ่มบำเพ็ฐธรรม จ. อุทัยธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.