Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

พระธรรมเทศนา พระครูอุดมวีรวัฒน์ (หลวงพ่อคูณ ติกฺขวีโร) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดเสียง

 

ฟรี! หนังสือและซีดีใหม่

ความรักเสมอตนไม่มี
โดย ท่านอาจารย์
พระมหาบัว
ญาณสัมปันโน
ทาน ศีล ภาวนา
พระครูวิมลภาวนาคุณ
(หลวงปู่คูณ สุเมโธ)

ร่วมงานกับเรา


วันพระ

วันพระเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
วันพุธที่ ๑ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๑

วันพุธที่ ๘ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑
วันพฤหัสฯที่ ๑๖ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑
วันพุธที่ ๒๒ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑
วันพฤหัสฯที่ ๓๐ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-ทุกวันพุธแรกและพุธที่สองของเดือน
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.
-ทุกวันพุธที่สามและพุธที่สี่ของเดือน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมเรียนอภิธรรมนำไปสู่การภาวนา
โดย อาจารย์สองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี 

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์โกศิล ปริปุณโณ
และพระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์ของเดือน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

*อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศาสนา
คุณค่าวัฒนธรรมไทย ฟังนิทานชาดก
ประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์
สืบสานการละเล่นเด็กไทยสมัยก่อน
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระครูอุดมศีลวัฒน์
(หลวงปู่อุดม ญาณรโต)
วัดบางยี่ขัน กรุงเทพฯ
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 
วันพฤหัสฯที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระอุดมประชาทร
(ท่านเจ้าคุณอลงกต)
วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เชิญร่วมฟังการแสดงธรรม โดย
พระครูเมตตากิตติคุณ
(หลวงพ่อสมหมาย อัตตมโน)
วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.