Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ติดต่อบ้านอารีย์

มูลนิธิบ้านอารีย์
         
เลขที่ ๑๗/๑ ซอยอารีย์ ๑ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
     
   
โทรศัพท์ : ๐-๒๖๑๙-๗๔๗๔, ๐-๒๒๗๙-๗๘๓๘        website : www.baanaree.net
         

ท่านสามารถร่วมส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ที่
ชื่อบัญชี "มูลนิธิบ้านอารีย์"
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาย่อยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ประเภทบัญชีออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี  744-2-49444-9

แผนที่

 

วันพระ

วันพระเดือนกันยายน ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๓ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙
วันอาทิตย์ที่ ๙ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙
วันจันทร์ที่ ๑๗ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐
วันจันทร์ที่ ๒๔ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระครูโอภาสวุฒิกร
(หลวงพ่อโสภณ โอภาโส)

วัดบึงลัฏฐิวัน จ.พระนครศรีอยุธยา
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระปัญญานันทมุนี
(พระอาจารย์สง่า สุภโร)

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
  

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)