Baanaree

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
เสียงธรรมจากบ้านอารีย์
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) แสดงธรรมวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 33
2 พระมนฑ์จิตต์เกษม (พระอาจารย์เฉลิม ธมฺมธโร) แสดงธรรมวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) 25
3 พระมหาธนัฑฒ์เดช (พระอาจารย์บุญนำ อคฺคธมฺโม) แสดงธรรมวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 32
4 พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส) แสดงธรรมวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ 23
5 พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต แสดงธรรมวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 30
6 พระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ แสดงธรรมวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ 20
7 พระราชสุมนต์มุนี (พระอาจารย์บุญร่วม อตฺถกาโม) แสดงธรรมวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 28
8 พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ แสดงธรรมวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ 49
9 หลวงพ่อสำรวย ตายโน แสดงธรรมวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ 44
10 พระครูธรรมธร (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร) แสดงธรรมวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 43
11 พระอาจารย์สว่าง กัลยาโณ แสดงธรรมวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 48
12 พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต แสดงธรรมวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 37
13 พระครูสิริธรรมสาร (พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม) แสดงธรรมวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 29
14 พระครูสาราณียคุณ (พระอาจารย์สนั่น สิริสัมปันโน) แสดงธรรมวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 35
15 พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ) แสดงธรรมวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 35
16 พระมหาเด่นศักดิ์ สุขุมาโล แสดงธรรมวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 33
17 พระครูสมุห์ทวี เกตุธัมโม แสดงธรรมวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 37
18 พระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ (พระอาจารย์สามดง จันทโชโต) แสดงธรรมวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 35
19 พระอาจารย์วันเดิม ปญฺญาทีโป แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 75
20 หลวงพ่อโสภา อุตฺตโม แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 71
21 พระอาจารย์เคนศรี สีลสํวโร แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 61
22 พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 56
23 พระอาจารย์มหาสุพล ขันติวโร แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 66
24 พระครูธรรมธร (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร) แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 88
25 พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 247
26 พระครูภาวนาสารคุณ (หลวงพ่อดำรงค์ สุจิตฺโต) แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ 146
27 พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 201
28 พระครูสิริธรรมสาร (พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม) แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ 109
29 พระอาจารย์มหาสนธยา เขมาภิรโต แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 127
30 พระครูธรรมธร (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร) แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 291
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 18

วันพระ

วันพระเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑
วันพุธที่ ๗ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
วันศุกร์ที่ ๓๐ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระอาจารย์เรวัติ สุปภาโต
วัดพุทธเจดีย์คีรีเขต จ.ประจวบคีรีขันธ์
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระครูใบฎีกามณเฑียร 
(พระอาจารย์จ้อย มณฺฑิโร)

วัดธารน้ำไหล จ.สุราษฎร์ธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูเมตตากิตติคุณ
(หลวงพ่อสมหมาย อัตตมโน)

วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
  

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)