Baanaree

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
เสียงธรรมจากบ้านอารีย์
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 หลวงพ่อคำสด อรุโณ แสดงธรรมวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๖๒ 141
2 พระอาจารย์มหาสนทยา เขมาภิรโต แสดงธรรมวันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๒ 159
3 พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต แสดงธรรมวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 206
4 หลวงพ่อสมหมาย อัตตมโน แสดงธรรมวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 108
5 พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต แสดงธรรมวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 164
6 พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ แสดงธรรมวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 152
7 แสดงธรรมภาษาอังกฤษ โดย Phra Pandit Bhikkhu วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 190
8 พระอาจารย์เรวัติ สุปภาโต แสดงธรรมวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 254
9 พระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ (พระอาจารย์สามดง จันทโชโต) แสดงธรรมวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 169
10 พระมนฑ์จิตต์เกษม (หลวงปู่เฉลิม ธัมมธโร) แสดงธรรมวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 135
11 พระอาจารย์สุจินตนิน สุภกโร (วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี)แสดงธรรมวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 128
12 พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ) วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 168
13 พระอาจารย์ศุภชัย สีลสํวโร แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ 169
14 พระครูโอภาสวุฒิกร (พระอาจารย์โสภณ โอภาโส) แสดงธรรมวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 120
15 พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) แสดงธรรมวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 167
16 พระวิมลศีลาจารย์ (พระอาจารย์อำนวย ภูริสุนทโร) แสดงธรรมวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ 167
17 พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ) แสดงธรรมวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ 137
18 พระครูสาราณียคุณ (พระอาจารย์สนั่น สิริสัมปันโน) แสดงธรรมวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 175
19 พระอาจารย์กัลยาโณ แสดงธรรมวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 110
20 พระอาจารย์ถิระธัมโม แสดงธรรมวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 115
21 หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม แสดงธรรมวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 157
22 พระอาจารย์มหาสนทยา เขมาภิรโต แสดงธรรมวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 127
23 พระโพธิญาณวิเทศ (พระอาจารย์ปสันโน) แสดงธรรม วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 135
24 พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร แสดงธรรมวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 108
25 พระครูฌานวิรัต (หลวงพ่อพระมหาประเสริฐ กิตติเสฏโฐ) แสดงธรรมวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 117
26 พระครูเมตตากิตติคุณ (หลวงพ่อสมหมาย อัตตมโน) วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 117
27 พระอาจารย์เรวัติ สุปภาโต แสดงธรรมวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 109
28 พระอาจารย์ภานุวัฒน์ จิตตทันโต แสดงธรรมวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ 157
29 พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) แสดงธรรมวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 523
30 พระมนฑ์จิตต์เกษม (พระอาจารย์เฉลิม ธมฺมธโร) แสดงธรรมวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) 193
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 19

วันพระ

วันพระเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙
วันศุกร์ที่ ๒๓ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙
 
 

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์สนธยา เขมาภิรโต
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระครูบริหารสมาธิคุณ
(หลวงปู่คำสด อรุโณ)
วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูปิยสีลาจารย์
(พระอาจารย์ไชยา อภิชโย)

วัดป่าบ้านค้อ จ. อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
   วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
   พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณฺโณ
   วัดธรรมสถิต จ. ระยอง
   ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
   เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.


 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)