Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เสียงธรรมจากบ้านอารีย์
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
181 พระธรรมเทศนา พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 504
182 พระธรรมเทศนา พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 468
183 พระธรรมเทศนา พระครูฌานวิรัต (หลวงพ่อพระมหาประเสริฐ กิตติเสฎโฐ) วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 565
184 พระธรรมเทศนา พระราชวรคุณ (หลวงปู่สมศักดิ์ ปัณฑิโต) วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 530
185 พระธรรมเทศนา หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 877
186 พระธรรมเทศนา พระมนฑน์จิตต์เกษม (พระอาจารย์เฉลิม ธมฺมธโร) วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 462
187 พระธรรมเทศนา พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 458
188 พระธรรมเทศนา พระครูภาวนาชัยสิทธิ์ (หลวงพ่อบุญลือ ธมฺมกาโม) วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 638
189 พระธรรมเทศนา พระครูสาราณียคุณ (พระอาจารย์สนั่น สิริสัมปันโน) วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 733
190 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์บุญฤทธิ์ ฐิตเมธี วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 431
191 พระธรรมเทศนา พระครูสุขุมธรรมวัฒน์ (หลวงปู่บวร สุชีโว) วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ 620
192 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ปริญญา ธีรปญฺโญ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ 553
193 พระธรรมเทศนา พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ 456
194 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ 430
195 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์เรวัติ สุปภาโต วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 519
196 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์เก่งกาจ สํวโร วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 562
197 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ธีระธัมโม วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 389
198 พระธรรมเทศนา พระโพธิญาณวิเทศ (พระอาจารย์ปสันโน) วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 753
199 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 652
200 พระธรรมเทศนา พระครูฌานวิรัต (หลวงพ่อพระมหาประเสริฐ กิตติเสฎโฐ) วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 460
201 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 316
202 พระธรรมเทศนา พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 482
203 พระธรรมเทศนา พระครูสิริธรรมสาร (พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม) วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 376
204 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 341
205 พระธรรมเทศนา พระภาวนาโพธิคุณ (เจ้าคุณโพธิ์ จนฺทสโร) วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 478
206 พระธรรมเทศนา พระครูสิริสุตวราภรณ์ (พระมหาประกอบ ธมฺมชีโว) วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 380
207 พระธรรมเทศนา พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 394
208 พระธรรมเทศนา พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 327
209 พระธรรมเทศนา พระมหาชาญชัย พฺรหฺมปติฏฺโฐ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 591
210 พระธรรมเทศนา พระอธิการชูเกียรติ โฆสธัมโม วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 398
 
Page 7 of 19

วันพระ

วันพระเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๓ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๕
วันเสาร์ที่ ๑๑ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖
วันเสาร์ที่ ๑๘ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
วันที่อาทิตย์ที่ ๒๖ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖
 
 

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์สนธยา เขมาภิรโต
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระครูบริหารสมาธิคุณ
(หลวงปู่คำสด อรุโณ)
วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูปิยสีลาจารย์
(พระอาจารย์ไชยา อภิชโย)

วัดป่าบ้านค้อ จ. อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
   วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
   พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณฺโณ
   วัดธรรมสถิต จ. ระยอง
   ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
   เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.


 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)