Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เสียงธรรมจากบ้านอารีย์
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
181 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์เก่งกาจ สํวโร วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 476
182 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ธีระธัมโม วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 354
183 พระธรรมเทศนา พระโพธิญาณวิเทศ (พระอาจารย์ปสันโน) วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 666
184 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 598
185 พระธรรมเทศนา พระครูฌานวิรัต (หลวงพ่อพระมหาประเสริฐ กิตติเสฎโฐ) วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 382
186 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 282
187 พระธรรมเทศนา พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 405
188 พระธรรมเทศนา พระครูสิริธรรมสาร (พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม) วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 307
189 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 305
190 พระธรรมเทศนา พระภาวนาโพธิคุณ (เจ้าคุณโพธิ์ จนฺทสโร) วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 431
191 พระธรรมเทศนา พระครูสิริสุตวราภรณ์ (พระมหาประกอบ ธมฺมชีโว) วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 308
192 พระธรรมเทศนา พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 352
193 พระธรรมเทศนา พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 288
194 พระธรรมเทศนา พระมหาชาญชัย พฺรหฺมปติฏฺโฐ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 506
195 พระธรรมเทศนา พระอธิการชูเกียรติ โฆสธัมโม วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 363
196 พระธรรมเทศนา พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณฺโณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 275
197 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 612
198 พระธรรมเทศนา พระปัญญานันทมุนี (พระอาจารย์สง่า สุภโร) วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 572
199 พระธรรมเทศนา พระครูสิริธรรมสาร (พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม) วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ 644
200 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์เก่งกาจ สํวโร วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ 666
201 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ 716
202 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ 750
203 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มหาสนธยา เขมาภิรโต วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ 601
204 พระธรรมเทศนา พระมนฑน์จิตต์เกษม (พระอาจารย์เฉลิม ธมฺมธโร) วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ 526
205 พระธรรมเทศนา พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 555
206 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ปริญญา ธีรปญฺโญ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 756
207 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 576
208 พระธรรมเทศนา พระครูเมตตากิตติคุณ (หลวงพ่อสมหมาย อัตตมโน) วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 495
209 พระธรรมเทศนา พระอธิการชูเกียรติ โฆสธมฺโม วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 611
210 พระธรรมเทศนา พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ) วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ 438
 
Page 7 of 18

วันพระ

วันพระเดือนมกราคม ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๕ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๒
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒
วันจันทร์ที่ ๒๘ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๒

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระครูโอภาสวุฒิกร
(หลวงพ่อโสภณ โอภาโส)
วัดบึงลัฏฐิวัน จ.พระนครศรีอยุธยา
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระมหาเด่นศักดิ์ สุขุมาโล
วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระราชวิสุทธิประชานาถ
(หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ 

วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
  

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)