Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เสียงธรรมจากบ้านอารีย์
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
181 พระธรรมเทศนา พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 535
182 พระธรรมเทศนา พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 493
183 พระธรรมเทศนา พระครูฌานวิรัต (หลวงพ่อพระมหาประเสริฐ กิตติเสฎโฐ) วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 587
184 พระธรรมเทศนา พระราชวรคุณ (หลวงปู่สมศักดิ์ ปัณฑิโต) วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 561
185 พระธรรมเทศนา หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 911
186 พระธรรมเทศนา พระมนฑน์จิตต์เกษม (พระอาจารย์เฉลิม ธมฺมธโร) วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 486
187 พระธรรมเทศนา พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 483
188 พระธรรมเทศนา พระครูภาวนาชัยสิทธิ์ (หลวงพ่อบุญลือ ธมฺมกาโม) วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 676
189 พระธรรมเทศนา พระครูสาราณียคุณ (พระอาจารย์สนั่น สิริสัมปันโน) วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 765
190 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์บุญฤทธิ์ ฐิตเมธี วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 455
191 พระธรรมเทศนา พระครูสุขุมธรรมวัฒน์ (หลวงปู่บวร สุชีโว) วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ 655
192 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ปริญญา ธีรปญฺโญ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ 575
193 พระธรรมเทศนา พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ 483
194 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ 454
195 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์เรวัติ สุปภาโต วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 542
196 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์เก่งกาจ สํวโร วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 609
197 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ธีระธัมโม วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 417
198 พระธรรมเทศนา พระโพธิญาณวิเทศ (พระอาจารย์ปสันโน) วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 798
199 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 696
200 พระธรรมเทศนา พระครูฌานวิรัต (หลวงพ่อพระมหาประเสริฐ กิตติเสฎโฐ) วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 490
201 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 340
202 พระธรรมเทศนา พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 517
203 พระธรรมเทศนา พระครูสิริธรรมสาร (พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม) วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 404
204 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 364
205 พระธรรมเทศนา พระภาวนาโพธิคุณ (เจ้าคุณโพธิ์ จนฺทสโร) วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 515
206 พระธรรมเทศนา พระครูสิริสุตวราภรณ์ (พระมหาประกอบ ธมฺมชีโว) วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 448
207 พระธรรมเทศนา พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 420
208 พระธรรมเทศนา พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 350
209 พระธรรมเทศนา พระมหาชาญชัย พฺรหฺมปติฏฺโฐ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 632
210 พระธรรมเทศนา พระอธิการชูเกียรติ โฆสธัมโม วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 424
 
Page 7 of 19

วันพระ

วันพระเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๓ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๕
วันเสาร์ที่ ๑๑ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖
วันเสาร์ที่ ๑๘ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
วันที่อาทิตย์ที่ ๒๖ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖
 
 

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์สนธยา เขมาภิรโต
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระครูบริหารสมาธิคุณ
(หลวงปู่คำสด อรุโณ)
วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูปิยสีลาจารย์
(พระอาจารย์ไชยา อภิชโย)

วัดป่าบ้านค้อ จ. อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
   วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
   พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณฺโณ
   วัดธรรมสถิต จ. ระยอง
   ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
   เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.


 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)