Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เสียงธรรมจากบ้านอารีย์
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
241 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์พรพล ปสันโน วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 619
242 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 721
243 พระธรรมเทศนา พระอธิการประสิทธิ์ สีลคุโน วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 566
244 พระธรรมเทศนา พระครูกิตติอุดมญาณ (หลวงปู่ไม อินทสิริ) วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 648
245 พระธรรมเทศนา พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ 567
246 พระธรรมเทศนา พระครูสิริธรรมสาร (พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม) วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ 1292
247 พระธรรมเทศนา พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณฺโณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ 563
248 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มหาสนธยา เขมาภิรโต วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 496
249 พระธรรมเทศนา พระราชวรคุณ (หลวงปู่สมศักดิ์ ปัณฑิโต) วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 547
250 พระธรรมเทศนา พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 577
251 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ 538
252 พระธรรมเทศนา พระครูอุดมศีลวัฒน์ (หลวงปู่อุดม ญาณรโต) วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ 415
253 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วันที่ ๑๒ ๒๕๕๘ 452
254 พระธรรมเทศนา พระครูสิริสุตวราภรณ์ (พระอาจารย์มหาประกอบ ธมฺมชิโร) วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 907
255 พระธรรมเทศนา พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ) วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 563
256 พระธรรมเทศนา พระครูภาวนาธีรวรคุณ (พระอาจารย์ไพรัช วรโท) วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 986
257 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ธีระธัมโม วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 1000
258 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ปริญญา ธีรปญฺโญ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 540
259 พระธรรมเทศนา พระครูเมตตากิตติคุณ (หลวงพ่อสมหมาย อัตตมโน) วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 834
260 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์บุญรอง กมลโล วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 529
261 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 509
262 พระธรรมเทศนา พระครูสุขุมธรรมวัฒน์ (หลวงปู่บวร สุชีโว) วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 1775
263 พระธรรมเทศนา พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ 767
264 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์เรวัติ สุปภาโต วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 621
265 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ 639
266 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์อุดม สุธมฺโม วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ 461
267 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ 630
268 พระธรรมเทศนา พระครูบริหารสมาธิคุณ (หลวงพ่อคำสด อรุโณ) วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ 821
269 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์เก่งกาจ สํวโร วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 910
270 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 571
 
Page 9 of 19

วันพระ

วันพระเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๓ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๕
วันเสาร์ที่ ๑๑ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖
วันเสาร์ที่ ๑๘ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
วันที่อาทิตย์ที่ ๒๖ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖
 
 

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์สนธยา เขมาภิรโต
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระครูบริหารสมาธิคุณ
(หลวงปู่คำสด อรุโณ)
วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูปิยสีลาจารย์
(พระอาจารย์ไชยา อภิชโย)

วัดป่าบ้านค้อ จ. อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
   วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
   พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณฺโณ
   วัดธรรมสถิต จ. ระยอง
   ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
   เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.


 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)