Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เสียงธรรมจากบ้านอารีย์
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
271 พระธรรมเทศนา พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ) วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 531
272 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 1098
273 พระธรรมเทศนา พระครูฌานวิรัต (หลวงพ่อพระมหาประเสริฐ กิตติเสฎโฐ) วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 496
274 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 655
275 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์เรวัติ สุปภาโต วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 580
276 พระธรรมเทศนา พระครูโอภาสวุฒิกร (พระอาจารย์โสภณ โอภาโส) วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 535
277 พระธธรรมเทศนา พระมหาสุคนธ์ ฐิติเมธี วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 717
278 พระธรรมเทศนา พระครูเมตตากิตติคุณ (หลวงพ่อสมหมาย อัตตมโน) วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 590
279 พระธรรมเทศนา พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 814
280 พระธรรมเทศนา พระครูอุดมศีลวัฒน์ (หลวงปู่อุดม ญาณรโต) วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ 602
281 พระธรรมเทศนา พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ 552
282 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 601
283 พระธรรมเทศนา พระครูสิริธรรมสาร (พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม) วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ 595
284 พระธรรมเทศนา พระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 515
285 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์อุดม สุธมฺโม วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ 755
286 พระธรรมเทศนา พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณฺโณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 904
287 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มหาสนธยา เขมาภิรโต วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ 1337
288 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 663
289 พระธรรมเทศนา พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ 508
290 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 1113
291 พระธรรมเทศนา พระครูโอภาสวุฒิกร (พระอาจารย์โสภณ โอภาโส) วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ 561
292 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สุวัฒน์ สันฺติกโร วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ 579
293 พระธรรมเทศนา พระครูภาวนาสารคุณ (หลวงพ่อดำรง สุจิตฺโต) วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ 1366
294 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ปริญญา ธีรปญฺโญ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 616
295 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 1053
296 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 626
297 พระธรรมเทศนา พระครูฌานวิรัต (หลวงพ่อพระมหาประเสริฐ กิตติเสฎโฐ) วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 633
298 พระธรรมเทศนา พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ) วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 540
299 พระธรรมเทศนา หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 581
300 พระธรรมเทศนา พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 1739
 
Page 10 of 19

วันพระ

วันพระเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๕ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๓
วันพุธที่ ๑๓ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน  ๔
วันพุธที่ ๒๐ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๔
 
 

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ
วัดแทนวันดีจิตเจริญสุข จ.กรุงเทพฯ
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต
วัดป่าศรัทธาถวาย(ถ้ำเต่า) จ.อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
หลวงพ่อสมหมาย อัตตมโน
วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
   วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
   พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
   วัดป่าภูไม้ฮาว จังหวัดมุกดาหาร
   ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
   เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 

   วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม๒๕๖๒
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย

   พระอาจารย์โสภณ โอภาโส 

   วัดบึงลัฏฐิวัน จ.พระนครศรีอยุธยา 

   ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 

 

 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)