Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เสียงธรรมจากบ้านอารีย์
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
271 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 586
272 พระธรรมเทศนา พระครูสิริธรรมสาร (พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม) วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ 568
273 พระธรรมเทศนา พระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ 493
274 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์อุดม สุธมฺโม วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ 729
275 พระธรรมเทศนา พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณฺโณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 856
276 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มหาสนธยา เขมาภิรโต วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ 1316
277 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 627
278 พระธรรมเทศนา พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ 494
279 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 1083
280 พระธรรมเทศนา พระครูโอภาสวุฒิกร (พระอาจารย์โสภณ โอภาโส) วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ 547
281 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สุวัฒน์ สันฺติกโร วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ 566
282 พระธรรมเทศนา พระครูภาวนาสารคุณ (หลวงพ่อดำรง สุจิตฺโต) วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ 1346
283 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ปริญญา ธีรปญฺโญ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 587
284 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 998
285 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 612
286 พระธรรมเทศนา พระครูฌานวิรัต (หลวงพ่อพระมหาประเสริฐ กิตติเสฎโฐ) วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 611
287 พระธรรมเทศนา พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ) วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 523
288 พระธรรมเทศนา หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 541
289 พระธรรมเทศนา พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 1684
290 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มานพ อุปสโม วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 614
291 พระธรรมเทศนา พระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 1136
292 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 1106
293 พระธรรมเทศนา พระครูโอภาสวุฒิกร (พระอาจารย์โสภณ โอภาโส) วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 600
294 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 508
295 พระธรรมเทศนา พระครูเมตตากิตติคุณ (หลวงพ่อสมหมาย อัตตมโน) วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 955
296 พระธรรมเทศนา พระครูธรรมธรไพรัช วรโท วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 1201
297 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ 738
298 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์เรวัติ สุปภาโต วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 712
299 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์เคนศรี สีลสํวโร วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 665
300 พระธรรมเทศนา พระครูอุดมศีลวัฒน์ (หลวงปู่อุดม ญาณรโต) วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 1586
 
Page 10 of 18

วันพระ

วันพระเดือนมกราคม ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๕ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๒
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒
วันจันทร์ที่ ๒๘ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๒

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระครูโอภาสวุฒิกร
(หลวงพ่อโสภณ โอภาโส)
วัดบึงลัฏฐิวัน จ.พระนครศรีอยุธยา
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระมหาเด่นศักดิ์ สุขุมาโล
วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระราชวิสุทธิประชานาถ
(หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ 

วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
  

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)