Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เสียงธรรมจากบ้านอารีย์
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
301 พระธรรมเทศนา พระครูฌานวิรัต (หลวงพ่อพระมหาประเสริฐ กิตติเสฎโฐ) วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 692
302 พระธรรมเทศนา พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ) วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 585
303 พระธรรมเทศนา หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 641
304 พระธรรมเทศนา พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 1838
305 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มานพ อุปสโม วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 671
306 พระธรรมเทศนา พระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 1287
307 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 1210
308 พระธรรมเทศนา พระครูโอภาสวุฒิกร (พระอาจารย์โสภณ โอภาโส) วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 669
309 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 589
310 พระธรรมเทศนา พระครูเมตตากิตติคุณ (หลวงพ่อสมหมาย อัตตมโน) วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 1055
311 พระธรรมเทศนา พระครูธรรมธรไพรัช วรโท วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 1323
312 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ 796
313 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์เรวัติ สุปภาโต วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ 797
314 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์เคนศรี สีลสํวโร วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 760
315 พระธรรมเทศนา พระครูอุดมศีลวัฒน์ (หลวงปู่อุดม ญาณรโต) วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 1674
316 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มหาสนธยา เขมาภิรโต วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 2159
317 พระธรรมเทศนา พระครูสิริสุตวราภรณ์ (พระอาจารย์มหาประกอบ ธมฺมชิโร) วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ 1022
318 พระธรรมเทศนา พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 1085
319 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 1339
320 พระธรรมเทศนา พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 2114
321 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 978
322 พระธรรมเทศนา พระครูฌานวิรัต (หลวงพ่อพระมหาประเสริฐ กิตติเสฎโฐ) วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 1104
323 พระธรรมเทศนา พระครูโอภาสวุฒิกร (พระอาจารย์โสภณ โอภาโส) วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 902
324 พระธรรมเทศนา พระปัญญานันทมุนี (พระอาจารย์สง่า สุภโร) วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 2124
325 พระธรรมเทศนา พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ 2075
326 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ 1503
327 พระธรรมเทศนา พระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ 911
328 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์พรพล ปสันโน วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ 1891
329 พระธรรมเทศนา พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ) วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ 685
330 พระธรรมเทศนา พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ 1341
 
Page 11 of 19

วันพระ

วันพระเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๓ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๕
วันเสาร์ที่ ๑๑ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖
วันเสาร์ที่ ๑๘ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
วันที่อาทิตย์ที่ ๒๖ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖
 
 

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์สนธยา เขมาภิรโต
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระครูบริหารสมาธิคุณ
(หลวงปู่คำสด อรุโณ)
วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูปิยสีลาจารย์
(พระอาจารย์ไชยา อภิชโย)

วัดป่าบ้านค้อ จ. อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
   วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
   พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณฺโณ
   วัดธรรมสถิต จ. ระยอง
   ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
   เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.


 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)