Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เสียงธรรมจากบ้านอารีย์
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
331 พระธรรมเทศนา พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ 868
332 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 1041
333 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ 1513
334 พระธรรมเทศนา พระครูภาวนาสารคุณ (หลวงพ่อดำรง สุจิตฺโต) วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 1216
335 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ 938
336 พระธรรมเทศนา พระครูเมตตากิตติคุณ (หลวงพ่อสมหมาย อัตตนโม) วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ 1247
337 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ปริญญา ธีรปญฺโญ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 718
338 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 1021
339 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์เรวัติ สุปภาโต วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 925
340 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์อุดม สุธมฺโม วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 655
341 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ชาคิโน วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 1214
342 พระธรรมเทศนา พระภาวนาโพธิคุณ (เจ้าคุณโพธิ์ จนฺทสโร) วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 1705
343 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 1168
344 พระธรรมเทศนา พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ 1407
345 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ 1180
346 พระธรรมเทศนา พระมหางามพล กิตฺติโสภโณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ 1552
347 พระธรรมเทศนา พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ 2514
348 พระธรรมเทศนา พระครูโอภาสวุฒิกร (พระอาจารย์โสภณ โอภาโส) วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ 1344
349 พระธรรมเทศนา พระครูกิตติอุดมญาณ (หลวงปู่ไม อินทสิริ) วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ 2500
350 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ปสันโน วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 833
351 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ 1154
352 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ 999
353 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์อุดม สุธมฺโม วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 722
354 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ 892
355 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์เก่งกาจ สํวโร วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 937
356 พระธรรมเทศนา พระมหาประเวศ เขมสรโณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 1643
357 พระธรรมเทศนา พระครูอุดมศีลวัฒน์ (หลวงปู่อุดม ญาณรโต) วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 1537
358 พระธรรมเทศนา พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ) วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 868
359 พระธรรมเทศนา พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 781
360 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 853
 
Page 12 of 19

วันพระ

วันพระเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๓ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๕
วันเสาร์ที่ ๑๑ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖
วันเสาร์ที่ ๑๘ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
วันที่อาทิตย์ที่ ๒๖ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖
 
 

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์สนธยา เขมาภิรโต
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระครูบริหารสมาธิคุณ
(หลวงปู่คำสด อรุโณ)
วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูปิยสีลาจารย์
(พระอาจารย์ไชยา อภิชโย)

วัดป่าบ้านค้อ จ. อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
   วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
   พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณฺโณ
   วัดธรรมสถิต จ. ระยอง
   ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
   เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.


 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)