Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เสียงธรรมจากบ้านอารีย์
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
361 พระธรรมเทศนา พระเคนศรี สีลสํวโร วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ 1250
362 พระธรรมเทศนา พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ 2087
363 พระธรรมเทศนา พระอธิการชูเกียรติ โฆสธมฺโม วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ 1092
364 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ 1010
365 พระธรรมเทศนา พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 1345
366 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ 2217
367 พระธรรมเทศนา พระครูฌานวิรัต (หลวงพ่อพระมหาประเสริฐ กิตติเสฎโฐ) วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 1286
368 พระธรรมเทศนา พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ 1184
369 พระธรรมเทศนา พระครูธรรมธรไพรัช วรโท วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 1091
370 พระธรรมเทศนา หลวงพ่อโสภา อฺตตโม วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 1747
371 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 2444
372 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สุชีพ สุธรรมโม วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 1822
373 พระธรรมเทศนา พระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 1395
374 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ทนง กิตติปัญโญ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 2774
375 พระธรรมเทศนา พระอธิการประสิทธิ์ สีลคุโน วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 1081
376 พระธรรมเทศนา พระอธิการเอนก เตชวโร วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 766
377 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์เรวัติ สุปภาโต วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ 1197
378 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ชาคิโน วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 1820
379 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์อัมโร วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 917
380 พระธรรมเทศนา พระเคนศรี สีลสํวโร วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 919
381 พระธรรมเทศนา พระครูฌานวิรัต (หลวงพ่อพระมหาประเสริฐ กิตติเสฎโฐ) วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 1548
382 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ไชยา สิริธมฺโม วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 1027
383 พระธรรมเทศนา พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 1655
384 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 917
385 พระธรรมเทศนา พระครูอุดมศีลวัฒน์ (หลวงปู่อุดม ญาณรโต) วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 2283
386 พระธรรมเทศนา พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 1097
387 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ปริญญา ธีรปญฺโญ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 1400
388 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 3472
389 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์เก่งกาจ สํวโร วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 1850
390 พระธรรมเทศนา พระครูโอภาสวุฒิกร (พระอาจารย์โสภณ โอภาโส) วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 1007
 
Page 13 of 19

วันพระ

วันพระเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๓ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๕
วันเสาร์ที่ ๑๑ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖
วันเสาร์ที่ ๑๘ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
วันที่อาทิตย์ที่ ๒๖ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖
 
 

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์สนธยา เขมาภิรโต
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระครูบริหารสมาธิคุณ
(หลวงปู่คำสด อรุโณ)
วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูปิยสีลาจารย์
(พระอาจารย์ไชยา อภิชโย)

วัดป่าบ้านค้อ จ. อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
   วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
   พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณฺโณ
   วัดธรรมสถิต จ. ระยอง
   ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
   เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.


 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)