Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เสียงธรรมจากบ้านอารีย์
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
391 พระธรรมเทศนา พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ) วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 1393
392 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์เรวัติ สุปภาโต วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ 816
393 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ 1341
394 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์อุดม สุธมฺโม วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ 841
395 พระธรรมเทศนา พระปลัดมิ่งขวัญ ฐิตสีโล วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ 1249
396 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สว่าง กัลยาโณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ 2253
397 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์เก่งกาจ สํวโร วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 1780
398 พระธรรมเทศนา พระครูโอภาสวุฒิกร (พระอาจารย์โสภณ โอภาโส) วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ 1199
399 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 1113
400 พระธรรมเทศนา พระอธิการเอนก เตชวโร วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ 1941
401 พระธรรมเทศนา พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 2553
402 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ธีระธัมโม วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 1239
403 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์อุดม สุธมฺโม วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 827
404 พระธรรมเทศนา พระครูธรรมธรไพรัช วรโท วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 1474
405 พระธรรมเทศนา พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ) วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 605
406 พระธรรมเทศนา พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ 1214
407 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์อุดมศักดิ์ อุตมสโก วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ 741
408 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ยงยศ ฐิตสํวโร วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ 1010
409 พระธรรมเทศนา พระครูโอภาสวุฒิกร (พระอาจารย์โสภณ โอภาโส) วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ 1282
410 พระธรรมเทศนา พระครูธรรมธรไพรัช วรโท วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ 1369
411 พระธรรมเทศนา พระครูโอภาสวุฒิกร (พระอาจารย์โสภณ โอภาโส) วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ 626
412 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 685
413 พระธรรมเทศนา พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 663
414 พระธรรมเทศนา พระเคนศรี สีลสํวโร วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 732
415 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์เรวัติ สุปภาโต วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 953
416 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ปริญญา ธีรปญฺโญ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 598
417 พระธรรมเทศนา พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ) วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 1224
418 พระครูฌานวิรัต (หลวงพ่อพระมหาประเสริฐ กิตติเสฎโฐ) วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ 1233
419 พระธรรมเทศนา พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ 702
420 พระธรรมเทศนา พระครูโอภาสวุฒิกร (พระอาจารย์โสภณ โอภาโส) วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 726
 
Page 14 of 19

วันพระ

วันพระเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙
วันศุกร์ที่ ๒๓ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙
 
 

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์สนธยา เขมาภิรโต
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระครูบริหารสมาธิคุณ
(หลวงปู่คำสด อรุโณ)
วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูปิยสีลาจารย์
(พระอาจารย์ไชยา อภิชโย)

วัดป่าบ้านค้อ จ. อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
   วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
   พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณฺโณ
   วัดธรรมสถิต จ. ระยอง
   ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
   เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.


 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)