Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เสียงธรรมจากบ้านอารีย์
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
421 พระธรรมเทศนา พระมหาสุริยันต์ ธัมมทัสสี วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ 1114
422 พระธรรมเทศนา พระเคนศรี สีลสํวโร วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ 1123
423 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์เรวัติ สุปภาโต วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ 1262
424 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ชูเกียรติ โฆสธมฺโม วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ 1478
425 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ 814
426 พระธรรมเทศนา พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 808
427 พระธรรมเทศนา พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ 1077
428 พระธรรมเทศนา พระครูโอภาสวุฒิกร (พระอาจารย์โสภณ โอภาโส) วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 889
429 พระธรรมเทศนา พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ) วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 1659
430 พระธรรมเทศนา พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 1122
431 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์เรวัติ สุปภาโต วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 1065
432 พระธรรมเทศนา พระอธิการประสิทธิ์ สีลคุโน วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 1108
433 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มานพ อุปสโม วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ 1922
434 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ปริญญา ธีรปญฺโญ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ 1767
435 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 1174
436 พระธรรมเทศนา พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 1441
437 พระธรรมเทศนา พระครูโอภาสวุฒิกร (พระอาจารย์โสภณ โอภาโส) วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 1464
438 พระธรรมเทศนา พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ) วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 1017
439 พระธรรมเทศนา พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ 1189
440 พระธรรมเทศนา พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ 2125
441 พระธรรมเทศนา พระอธิการประสิทธิ์ สีลคุโน วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ 1004
442 พระธรรมเทศนา พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ 1455
443 พระธรรมเทศนา พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ 1517
444 พระธรรมเทศนา พระครูโอภาสวุฒิกร (พระอาจารย์โสภณ โอภาโส) วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ 1602
445 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 1198
446 พระธรรมเทศนา พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 1941
447 พระธรรมเทศนา พระอธิการชูเกียรติ โฆสธมฺโม วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 1381
448 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มานพ อุปสโม วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ 1623
449 พระธรรมเทศนา พระครูโอภาสวุฒิกร (พระอาจารย์โสภณ โอภาโส) วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ 2711
450 พระธรรมเทศนา พระมหาสุริยันต์ ธัมมทัสสี วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ 1588
 
Page 15 of 19

วันพระ

วันพระเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙
วันศุกร์ที่ ๒๓ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙
 
 

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์สนธยา เขมาภิรโต
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระครูบริหารสมาธิคุณ
(หลวงปู่คำสด อรุโณ)
วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูปิยสีลาจารย์
(พระอาจารย์ไชยา อภิชโย)

วัดป่าบ้านค้อ จ. อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
   วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
   พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณฺโณ
   วัดธรรมสถิต จ. ระยอง
   ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
   เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.


 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)