Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เสียงธรรมจากบ้านอารีย์
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
61 พระครูคัมภีร์ปัญญาคุณ (หลวงพ่อสุวัฒน์ คัมภีรปัญโญ) แสดงธรรมวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 559
62 พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 255
63 พระอาจารย์ Jutindharo แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ 268
64 พระอาจารย์มหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ 258
65 พระอาจารย์มหาเด่นศักดิ์ สุขุมาโล วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ 286
66 พระครูสิริธรรมสาร (พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม) วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 244
67 พระครูสังฆกิจพิมล (พระสุรศักดิ์ สุรญาโณ) วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ 369
68 พระครูบริหารสมาธิคุณ (หลวงพ่อคำสด อรุโณ) วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 601
69 พระโพธิญาณวิเทศ (พระอาจารย์ปสันโน) วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 466
70 พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 233
71 พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 290
72 พระอาจารย์วัลลภ อคฺคธมฺโม วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 450
73 พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ) วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 238
74 พระอาจารย์สว่าง กัลยาโณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 230
75 พระอาจารย์สวัสดิ์ ปิยธัมโม วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 608
76 พระอาจารย์มหาเด่นศักดิ์ สุขุมาโล วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 437
77 พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส) วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 217
78 พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 230
79 พระครูใบฎีกามณเฑียร มณฺฑิโร (พระอาจารย์จ้อย) วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 355
80 พระอาจารย์ปัญญา นีลวัณโน วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 305
81 พระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 305
82 พระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ (พระอาจารย์สามดง จันทโชโต) วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ 246
83 พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 288
84 พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุญาญาโณ) วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 241
85 พระครูสิริสุตวราภรณ์ (พระมหาประกอบ ธมฺมชีโว) วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ 272
86 พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 237
87 พระครูสิริธรรมสาร (พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม) วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ 257
88 พระอาจารย์ภานุวัฒน์ จิตตทันโต วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 871
89 พระอาจารย์มหาสุริยันต์ ธมฺมทสฺสี วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ 402
90 พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ) วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 213
 
Page 3 of 19

วันพระ

วันพระเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๕ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๓
วันพุธที่ ๑๓ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน  ๔
วันพุธที่ ๒๐ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๔
 
 

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ
วัดแทนวันดีจิตเจริญสุข จ.กรุงเทพฯ
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต
วัดป่าศรัทธาถวาย(ถ้ำเต่า) จ.อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
หลวงพ่อสมหมาย อัตตมโน
วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
   วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
   พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
   วัดป่าภูไม้ฮาว จังหวัดมุกดาหาร
   ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
   เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 

   วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม๒๕๖๒
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย

   พระอาจารย์โสภณ โอภาโส 

   วัดบึงลัฏฐิวัน จ.พระนครศรีอยุธยา 

   ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 

 

 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)