Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เสียงธรรมจากบ้านอารีย์
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
91 พระครูสิริธรรมสาร (พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม) วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ 282
92 พระอาจารย์ภานุวัฒน์ จิตตทันโต วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 955
93 พระอาจารย์มหาสุริยันต์ ธมฺมทสฺสี วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ 434
94 พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ) วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 233
95 พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 478
96 พระมนฑ์จิตต์เกษม (หลวงปู่เฉลิม ธัมมธโร) วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 334
97 พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 298
98 พระครูญานวิรัต (หลวงพ่อมหาประเสริฐ กิตติเสฏโฐ) วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 298
99 พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 265
100 พระครูเมตตากิตติคุณ (หลวงพ่อสมหมาย อัตตมโน) วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 236
101 พระอาจารย์เรวัติ สุปภาโต วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 285
102 พระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ (พระอาจารย์สามดง จันทโชโต) วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 365
103 พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 230
104 พระอาจารย์มหาสนธยา เขมาภิรโต วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 275
105 พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ) วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 259
106 พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 281
107 พระอาจารย์มหาเด่นศักดิ์ สุขุมาโล วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 298
108 หลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโร วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 289
109 พระอาจารย์มานพ อุปสโม วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 240
110 หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 510
111 พระอธิการประสิทธิ์ สีลคุโน วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 239
112 พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 263
113 พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 239
114 พระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 487
115 พระครูสาราณียคุณ (พระอาจารย์สนั่น สิริสัมปันโน) วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 299
116 พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ) วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 272
117 พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ 331
118 พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 253
119 พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ) วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 416
120 พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 492
 
Page 4 of 19

วันพระ

วันพระเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๓ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๕
วันเสาร์ที่ ๑๑ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖
วันเสาร์ที่ ๑๘ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
วันที่อาทิตย์ที่ ๒๖ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖
 
 

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์สนธยา เขมาภิรโต
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระครูบริหารสมาธิคุณ
(หลวงปู่คำสด อรุโณ)
วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูปิยสีลาจารย์
(พระอาจารย์ไชยา อภิชโย)

วัดป่าบ้านค้อ จ. อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
   วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
   พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณฺโณ
   วัดธรรมสถิต จ. ระยอง
   ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
   เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.


 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)