Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เสียงธรรมจากบ้านอารีย์
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
91 พระครูสิริธรรมสาร (พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม) วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ 336
92 พระอาจารย์ภานุวัฒน์ จิตตทันโต วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 1059
93 พระอาจารย์มหาสุริยันต์ ธมฺมทสฺสี วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ 499
94 พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ) วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 292
95 พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 539
96 พระมนฑ์จิตต์เกษม (หลวงปู่เฉลิม ธัมมธโร) วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 401
97 พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 343
98 พระครูญานวิรัต (หลวงพ่อมหาประเสริฐ กิตติเสฏโฐ) วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 346
99 พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 305
100 พระครูเมตตากิตติคุณ (หลวงพ่อสมหมาย อัตตมโน) วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 280
101 พระอาจารย์เรวัติ สุปภาโต วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 328
102 พระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ (พระอาจารย์สามดง จันทโชโต) วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 427
103 พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 272
104 พระอาจารย์มหาสนธยา เขมาภิรโต วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 345
105 พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ) วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 343
106 พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 327
107 พระอาจารย์มหาเด่นศักดิ์ สุขุมาโล วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 340
108 หลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโร วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 358
109 พระอาจารย์มานพ อุปสโม วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 279
110 หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 580
111 พระอธิการประสิทธิ์ สีลคุโน วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 280
112 พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 313
113 พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 282
114 พระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 557
115 พระครูสาราณียคุณ (พระอาจารย์สนั่น สิริสัมปันโน) วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 345
116 พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ) วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 320
117 พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ 386
118 พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 298
119 พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ) วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 489
120 พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 560
 
Page 4 of 19

วันพระ

วันพระเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙
วันศุกร์ที่ ๒๓ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙
 
 

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์สนธยา เขมาภิรโต
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระครูบริหารสมาธิคุณ
(หลวงปู่คำสด อรุโณ)
วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูปิยสีลาจารย์
(พระอาจารย์ไชยา อภิชโย)

วัดป่าบ้านค้อ จ. อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
   วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
   พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณฺโณ
   วัดธรรมสถิต จ. ระยอง
   ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
   เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.


 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)