Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หนังสือธรรมะหายาก
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 หลักคำสอนของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต 1636
2 ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก "พระผู้เปี่ยมด้วยรอยยิ้มแห่งเมตตาธรรม" 2862
3 รำลึกถึงหลวงปู่จันทร์โสม กิตติกาโร 1455
4 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 3108
5 อภิณหปัจจเวกขณ พระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทว) 1887
6 มนุษย์วิทยา เล่ม ๑ ตอนที่ ๑-๒ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิญาณวโรรส 2652
7 อุบาสกปฏิบัติ ระเบียบแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 3129
8 แสงธรรม จากท่านพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร 3479
9 บันทึกธรรมะ โดย หลวงปู่บุดดา ถาวโร 3521
10 ธรรมสอน ของ หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต 2788
11 ชี้ทางดับทุกข์ โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน 2512
12 พระอรหันต์ไม่สูญจากโลก โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน 1687
13 หลวงปู่เล่าเรื่อง เทวดา - พญานาค - พระธาตุ โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ 6216
14 ฐานิโยวาท โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 3652
15 เคล็ดปฏิบัติสมาธิ โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ 4433
16 พระประวัติตรัสเล่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 4762
17 โอวาท หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อบรม ปฏิบัติ ธุดงควัตร คติธรรมคำสอน 4664
18 สู้ตาย โดย พระครูสุทธิธรรมรังษี (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท) 4442
19 ภาพประวัติ ๑๘ พระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 2154
20 อนุสรณ์ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ ปีที่ ๑๖ 1129
21 เพชรน้ำหนึ่ง โดย พระราชสิทธิมุนี (โชดก ป. ๙) 3812
22 อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระหลวงปู่ฝาง จิตฺตคุตฺโต 2190
23 ธรรมวิจยานุศาสน์ โดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์) 3030
24 แก้วมณีอีสาน 3295
25 แก่นพระพุทธศาสนา โดย หลวงปู่คำดี ปภาโส 2732
 

วันพระ

วันพระเดือนมีนาคม๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๔
วันศุกร์ที่ ๙ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๔
วันศุกร์ที่ ๑๖ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔
วันเสาร์ที่ ๒๔ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๕
วันเสาร์ที่ ๓๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕
 
 

 

 

 

 

 

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูกิตติปัญญาคุณ
(หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร)
เจ้าอาวาสวัดป่าโป่งจันทร์ จ.จันทบุรี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์เคนศรี สีลสํวโร
วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระภาวนาเขมคุณ วิ. 
(พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี)

วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
   พระครูธรรมธร
   (พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร)
   วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
   ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
   เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)