Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หนังสือธรรมะหายาก
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 หลักคำสอนของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต 1419
2 ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก "พระผู้เปี่ยมด้วยรอยยิ้มแห่งเมตตาธรรม" 2740
3 รำลึกถึงหลวงปู่จันทร์โสม กิตติกาโร 1355
4 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 2918
5 อภิณหปัจจเวกขณ พระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทว) 1289
6 มนุษย์วิทยา เล่ม ๑ ตอนที่ ๑-๒ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิญาณวโรรส 2521
7 อุบาสกปฏิบัติ ระเบียบแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 2993
8 แสงธรรม จากท่านพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร 3312
9 บันทึกธรรมะ โดย หลวงปู่บุดดา ถาวโร 3381
10 ธรรมสอน ของ หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต 2650
11 ชี้ทางดับทุกข์ โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน 2394
12 พระอรหันต์ไม่สูญจากโลก โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน 1545
13 หลวงปู่เล่าเรื่อง เทวดา - พญานาค - พระธาตุ โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ 6066
14 ฐานิโยวาท โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 3431
15 เคล็ดปฏิบัติสมาธิ โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ 4272
16 พระประวัติตรัสเล่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 4608
17 โอวาท หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อบรม ปฏิบัติ ธุดงควัตร คติธรรมคำสอน 4535
18 สู้ตาย โดย พระครูสุทธิธรรมรังษี (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท) 4292
19 ภาพประวัติ ๑๘ พระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 2071
20 อนุสรณ์ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ ปีที่ ๑๖ 1048
21 เพชรน้ำหนึ่ง โดย พระราชสิทธิมุนี (โชดก ป. ๙) 3665
22 อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระหลวงปู่ฝาง จิตฺตคุตฺโต 2079
23 ธรรมวิจยานุศาสน์ โดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์) 2909
24 แก้วมณีอีสาน 3174
25 แก่นพระพุทธศาสนา โดย หลวงปู่คำดี ปภาโส 2566
 

วันพระ

วันพระเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑
วันจันทร์ที่ ๑๑ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑
วันจันทร์ที่ ๒๕ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๒

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณฺโณ
วัดธรรมสถิต จ.ระยอง
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระโพธิญาณวิเทศ
(พระอาจารย์ปสันโน)

วัดป่าอภัยคีรี มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูบริหารสมาธิคุณ 
(หลวงพ่อคำสด อรุโณ)

วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี
ณ ห้องพระชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)