Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เกี่ยวกับบ้านอารีย์

เกี่ยวกับบ้านอารีย์

“บ้านอารีย์” เริ่มต้นจากเป็นสถานที่ทำงานของกลุ่มญาติธรรมที่มีใจอุทิศทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา โดยได้เปิดให้ผู้สนใจอื่นๆ ได้เข้ามาศึกษาก่อเกิดประโยชน์ด้วย ปัจจุบันได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิบ้านอารีย์ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ได้รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และได้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ ๗๖๘ ตามประกาศกระทรวงการคลังฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ และได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบัน และหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๗ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิบ้านอารีย์เพื่อ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๒. ส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรม
๓. เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์
๔. ดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
๕. ไม่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด


การดำเนินงานของมูลนิธิ
๑. ผลิตสื่อธรรมะในรูปแบบหนังสือ ซีดี วีซีดี เกี่ยวกับคำเทศน์คำสอนของครูบาอาจารย์
๒. เป็นสถานที่สำหรับศึกษาค้นหาความรู้ทางด้านพุทธศาสนา ได้รวบรวมคำสอนของครูบาอาจารย์หลายๆ ท่าน ที่ปัจจุบันหาอ่านได้ยาก และตำราพระไตรปิฎกทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
๓. สนับสนุนและส่งเสริมด้านการปฏิบัติธรรม ได้จัดส่งผู้ที่มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติธรรมไปยังสถานที่อันเหมาะสมในการเจริญภาวนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
๔. จัดกิจกรรมการเรียนอภิธรรมเบื้องต้น โดยอาจารย์ผู้สอนพระอภิธรรมวัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ และผู้อำนวยการพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ (กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. และทุกวันเสาร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.)
๕. จัดกิจกรรมการเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น และแปลบาลีธรรมบท โดยพระอาจารย์จากมหาบาลีวิชชาลัย สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป (กิจกรรมทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. และ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.)
๖. จัดปฏิบัติธรรมแนะนำการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ทุกวันพุธที่ ๑ และ ๒ ของเดือน เวลา ๑๓.๐๐–๒๐.๐๐ น. ทุกวันพุธที่ ๓ และ ๔ ของเดือน เวลา ๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น. ทุกวันเสาร์ที่ ๓ ของเดือน เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.
๗. จัดแสดงธรรมทุกวันพฤหัสบดี และตามวาระ โดยนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือมาแสดงธรรมโปรดญาติธรรมทั่วไป (กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.)
๘. จัดปฎิบัติธรรมแบบเนสัชชิก การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว (กิจกรรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์แรกของเดือน วันเสาร์เริ่มเวลา ๐๙.๓๐ ถึงวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.)
๑๐. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร สดับธรรมพระกรรมฐาน เพื่อสืบสานวิถีพุทธไว้ในสังคมเมือง เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น. และกิจกรรมปลูกฝังธรรมะให้ซึมซับวิถีอันงดงามของชาวพุทธ ได้คุ้นเคยและเข้าใจหลักธรรมและพิธีการที่ถูกต้องดีงามทางพุทธศาสนา และยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวอีกด้วย เวลา ๐๗.๐๐-๑๑.๓๐ น. (กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่ ๔ ของเดือน)
๑๑. ดำเนินงานทางด้านสังคมตามวาระ นอกจากนี้แล้วยังมีส่วนร่วมกับองค์กรอื่นในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

 

 วันพระ

วันพระเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๗
แรม ๑๔ ค่ำ 
เดือน ๗ ปีมะโรง

วันเสาร์ที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๗
ขึ้น ๘ ค่ำ 
เดือน ๘ ปีมะโรง

วันเสาร์ที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๗
ขึ้น ๑๕ ค่ำ 
เดือน ๘ ปีมะโรง

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๗
แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะโรง

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*ฝึกจิต พิชิตทุกข์
โดย พระอาจารย์สายหลวงพ่อเทียน
กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากพระสุปฏิปันโน
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*
การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่ ๑,๒,๓ ของเดือน 
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.
 
*ทำบุญตักบาตร สดับธรรมพระกรรมฐาน สืบสานวิธีพุทธ
กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่ ๔ ของเดือน
เวลา ๐๖.๓๐-๑๐.๐๐ น. 


*สายธรรมวันสว่าง ฟังธรรม ภาวนา
โดย ครูบาอาจารย์พระกรรมฐาน
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

*เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย วิทยากรจากมหาวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันเอาทิตย์
เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมพื้นฐาน
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการสอนพระอภิธรรมทางไปรษณีย์
กิจกรรมทุกวันอังคาร

เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.
 
 •
*ร่วมทำบุญประจำเดือนเกิด
ณ โรงพยาบาลสงฆ์
กิจกรรมทุกวันจันทร์ที่ ๒ ของเดือน
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
     

 

ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูสังฆกิจพิมล
(พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ)
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ. นนทบุรี
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์เฉลิม ปิยทสฺสี
วัดปัญญานันทาราม จ. ปทุมธานี
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระมหาสามเรือน ปุญญฺสโก
วัดอโศการาม จ. สมุทรปราการ
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์ศรีคูณ จิรธัมโม
วัดป่าเขาลม จ. ชัยภูมิ
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.


 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)