Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

E-mail Print PDF

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากมูลนิธิบ้านอารีย์

คำประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิบ้านอารีย์ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
ประกาศฉบับนี้กําหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศฉบับนี้บังคับใช้กับ มูลนิธิบ้านอารีย์ (“มูลนิธิ”) และสมาชิก ผู้สมัครคอร์ส และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้โปรด อ่านเงื่อนไขของประกาศฉบับนี้โดยละเอียด
1. คํานิยาม
“ข้อมูลส่วนบุคคล” ภายใต้ประกาศฉบับนี้ หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลที่ทําให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อมรวมทั้งข้อมูลทุกประเภทที่สามารถบ่งชี้ตัวตน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ชื่อ หมายเลขประจําตัวบัตรประชาชน ข้อมูลสถานที่อยู่ ข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลเอกลักษณ์ทางกายภาพทางจิตใจ ทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือข้อมูลอื่นใด ที่สามารถ ระบุตัวตนได้
“มูลนิธิ” หมายถึง มูลนิธิบ้านอารีย์
“กิจกรรม” หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ ที่จัดขึ้นภายใต้มูลนิธิบ้านอารีย์
“สมาชิก” หมายถึง บุคคลที่ที่สมัครรับข่าวสารจากเพจ ไลน์ และช่องทางการสื่อสารของมูลนิธิบ้านอารีย์
“ผู้สมัครคอร์ส” หมายถึง บุคคลที่สมัครคัดเลือกเข้ามาเพื่อเข้าร่วมการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ทั้งแบบไปเช้าเย็นกลับ และ แบบค้างคืน ในคอร์สสต่าง ๆ ที่มูลนิธิบ้านอารีย์ประกาศไว้อย่างเป็นทางการในแต่ละเดือน
“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง จิตอาสา บุคลากรมูลนิธิ ฯ บุคคลที่ทําหน้าที่ในการดําเนินกิจกรรม รวมถึงพระภิกษุสงฆ์ แม่ชี โยมอุปฐาก และครูจิตอาสา ที่มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมภายใต้มูลนิธิบ้านอารีย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้การรับรองจากคณะ กรรมการ และมีประกาศกิจกรรมอย่างเป็นทางการ
2. ข้อมูลที่มูลนิธิบ้านอารีย์เก็บรวบรวม
2.1 ข้อมูลบุคคลทั่วไป
มูลนิธิบ้านอารีย์จําเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
• ชื่อ - นามสกุล
• วันเดือนปีเกิด
• อายุ
• บัญชีผู้ใช้ (Account) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Google Instagram Twitter และ LINE บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งานในระบบออนไลน์ของบริษัทสําหรับการเรียนการสอน IP Address และข้อมูลคุกกี้ (Cookie)
• รูปถ่าย
• ข้อมูลสุขภาพ หรือความพิการ
• สัญชาติ เชื้อชาติ
• ศาสนา
• เพศ
• สถานภาพการสมรส
• ที่อยู่ ทะเบียนบ้าน รายละเอียดภูมิลําเนา
• บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
• หมายเลขโทรศัพท์
• หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
• อีเมล เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
• ทะเบียนรถยนต์
• ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง
• อาชีพ สถานที่ทํางาน
• ข้อมูลบันทึกเสียง บันทึกภาพ บันทึกภาพเคลื่อนไหว ในสถานที่ทําการและสถานที่ให้บริการของมูลนิธิบ้านอารีย์
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ
มูลนิธิบ้านอารีย์เก็บข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษของท่าน ตามมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน โดยมูลนิธิบ้านอารีย์จะเข้าถึง เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวังตามขอบเขตที่กฎหมาย กําหนด มูลนิธิบ้านอารีย์จะแจ้งข้อมูลรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษดังกล่าวต่อท่าน ก่อนหรือขณะที่มูลนิธิบ้านอารีย์เก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านภายใต้เงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดกฎหมาย
ท่านรับทราบว่า ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามกฎหมายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความผิดในทางแพ่งหรือทางอาญาหรือ กฎหมายอื่นใด มูลนิธิบ้านอารีย์มีสิทธิเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลการกระทําความผิดกฎหมายของท่านได้ โดยมูลนิธิบ้านอารีย์จะเข้าถึง เก็บรวบรวม เปิดเผย หรือควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวังตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนด
2.4 มูลนิธิบ้านอารีย์เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้จากบุคคลภายนอก ท่านรับทราบและยินยอมให้มูลนิธิบ้านอารีย์เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
• ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ อาทิเช่น ข้อมูลที่ท่านเปิดเผยในสื่อสังคมออนไลน์ หรือสื่อสาธารณะ (Facebook,Instagram, Twitter) และข้อมูลสาธารณะที่มีชื่อ อาชีพและข้อมูลติดต่อของท่าน
• ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน บัญชีผู้ใช้ (Account) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Google และ LINE รวมถึงอีเมลที่ผูกกับบัญชีผู้ใช้ IP Address ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เพศ อายุ รูปถ่าย อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่มูลนิธิ บ้านอารีย์อาจได้รับจากองค์กรต่าง ๆ หรือพันธมิตรทางการจัดกิจกรรม เป็นต้น
• ข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพของท่าน ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกําหนด มูลนิธิบ้านอารีย์อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพ ของท่านจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์
มูลนิธิบ้านอารีย์ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของบุคคลทั่วไป และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ได้ เสียของมูลนิธิบ้านอารีย์ มูลนิธิบ้านอารีย์ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยภายในบริเวณมูลนิธิบ้านอารีย์ มูลนิธิบ้านอารีย์หรือ ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มูลนิธิบ้านอารีย์จัดหาอาจเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลข้อมูลจากภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของ ท่านและข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านใช้และเข้ามาในบริเวณพื้นที่ของมูลนิธิบ้านอารีย์
3. ข้อมูลที่มูลนิธิบ้านอารีย์ประมวลผล
มูลนิธิบ้านอารีย์ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรวบรวมจากท่านโดยตรงหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคล ภายนอกตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. ในการให้จัดกิจกรรม การปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย กฎหมายของมูลนิธิบ้านอารีย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อ 4.
4. วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่าน มูลนิธิบ้านอารีย์เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
• ระบุตัวตนหรือยืนยันตัวตนของท่าน
• เพื่อจัดส่ง นําเสนอ หรือประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับจิดกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิบ้านอารีย์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามที่ท่าน สนใจ ผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ทางสื่อสังคมออนไลน์ ทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์ เป็นต้น
• เพื่อส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงความสัมพันธ์ทางกิจกรรมระหว่างท่านกับมูลนิธิบ้านอารีย์
• เพื่อพิจารณา ประมวลผล ทดสอบ หรือวิเคราะห์ ความสนใจของท่านเพื่อส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงการจัดกิจกรรมของมูลนิธิบ้านอารีย์ให้ตอบสนองกับความสนใจและความต้องการของท่านอย่างสูงสุด
• เพื่อฝึกอบรม ควบคุม หรือรับประกัน พนักงานและคุณภาพที่อาจเกี่ยวข้องกับการประสานงาน หรือการติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ กับท่าน
• เพื่อจัดการ แก้ปัญหา ซักถาม และวิเคราะห์ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิบ้านอารีย์โดยมูลนิธิบ้านอารีย์จะ ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อความจําเป็นเท่านั้น
• เพื่อจัดการ ตอบคําถาม หรือตอบรับ การติดต่อสื่อสาร การร้องเรียนการใช้บริการ หรือการแสดงความคิดเห็นจากท่าน
• เพื่อชี้แจง บอกกล่าว หรือแจ้งให้ทราบถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิบ้านอารีย์
• เพื่อตรวจสอบ ปกป้อง หรือป้องกัน การกระทําใดอันไม่ถูกต้อง การละเมิด การประพฤติผิด หรือการฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขอื่นใดของมูลนิธิบ้านอารีย์
• เพื่อส่งเสริม หรือประชาสัมพันธ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นใดภายใต้เงื่อนไขของมูลนิธิบ้านอารีย์
• จัดการแจ้งค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกมูลนิธิบ้านอารีย์ เพื่อให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและบริการที่เกี่ยวข้อง และให้บริการทางการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างมูลนิธิบ้านอารีย์กับท่าน หรือเพื่อใช้ในการดําเนินตามคําขอการจัดกิจกรรมของท่านกับมูลนิธิบ้านอารีย์
• เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของมูลนิธิบ้านอารีย์หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อํานาจรัฐที่ได้มอบ ให้แก่มูลนิธิบ้านอารีย์
• เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมูลนิธิบ้านอารีย์หรือบุคคลอื่น
• เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของมูลนิธิบ้านอารีย์
อนึ่ง ในกรณีที่มูลนิธิบ้านอารีย์มีความจําเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการ ปฏิบัติตามสัญญาระหว่างมูลนิธิบ้านอารีย์กับท่าน หากปรากฏว่าท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่มูลนิธิบ้านอารีย์อาจส่งผลกระทบให้ มูลนิธิบ้านอารีย์ไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาหรือจัดกิจกรรมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเหมาะสม มูลนิธิบ้านอารีย์อาจต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ รวมทั้ง (1) ข้อมูลที่เปิดเผยเชื้อชาติ หรือเผ่าพันธุ์ดั้งเดิม ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา หรือความเป็นสมาชิกของสหภาพ (2) ข้อมูลทางชีวภาพ และ (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ รสนิยมทางเพศ มูลนิบ้านอารีย์เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ ของท่าน ไม่ว่า (1) เพราะมูลนิธิบ้านอารีย์ได้รับความยินยอมของท่านที่จะดําเนินการดังกล่าวหรือ (2) เพราะมูลนิธิบ้านอารีย์ต้องก่อตั้ง สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้อต่อสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ (3) เพื่อประโยชน์สาธารณะที่สําคัญ
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมูลนิธิบ้านอารีย์เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเมื่อท่านได้ให้ความยินยอม ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมได้ ณ เวลาใด ๆ โดย ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านเพิกถอนความยินยอม มูลนิธิบ้านอารีย์ยังอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ ปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อปกป้องประโยชน์ได้เสียของมูลนิธิบ้านอารีย์ ทั้งนี้ มูลนิธิบ้านอารีย์จะอธิบายให้ท่านทราบในเวลาที่มีการ เพิกถอนความยินยอมว่า ข้อมูลใดที่มูลนิธิบ้านอารีย์ยังคงมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ ของการปฏิบัติตามกฎหมาย
นอกจากนี้ มูลนิธิบ้านอารีย์เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เพิ่มเติมที่สอดคล้องหรือเป็น ไปในทํานองเดียวกับวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการทําการวิจัยทางประวัติศาสตร์ สถิติ หรือวิทยาศาสตร์ เพื่อ วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล (archives) เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในกรณีที่เป็นไปได้ มูลนิธิบ้านอารีย์จะไม่ใช้ข้อมูลที่สามารถระบุ ตัวตนได้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือ มูลนิธิบ้านอารีย์จะดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อจํากัดขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลที่ มูลนิธิบ้านอารีย์จะใช้ในการทําการวิจัยหรือจัดเก็บข้อมูลสํารอง รวมทั้งมูลนิธิบ้านอารีย์อาจใช้ข้อมูลนามแฝง (pseudonymous) เพื่อ หลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
5. ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
มูลนิธิบ้านอารีย์ตระหนักถึงความสําคัญในการทําให้มั่นใจถึงการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ มูลนิธิบ้านอารีย์พยายาม ที่จะจํากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่มีความจําเป็นที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่มีอยู่ พนักงาน บุคลากรของมูลนิธิบ้านอารีย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มีสัญญาให้บริการแก่มูลนิธิบ้านอารีย์ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นและคู่สัญญาอื่น ๆ ที่กระทําในนามมูลนิธิบ้านอารีย์จะเป็นผู้ได้รับและ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มูลนิธิบ้านอารีย์จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเหล่านั้นเท่าที่จําเป็นเพื่อ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้บริการแก่ท่าน เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างมูลนิธิบ้านอารีย์กับท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการ ดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของมูลนิธิบ้านอารีย์หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อํานาจรัฐที่ได้มอบให้แก่มูลนิธิบ้านอารีย์ และ/ หรือ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมูลนิธิบ้านอารีย์หรือบุคคลอื่น และมูลนิธิบ้านอารีย์ตกลงที่จะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านจากการใช้ การเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านอาจติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับข้อมูลเพิ่ม เติมเกี่ยวกับประเภทของผู้ให้บริการที่มูลนิธิบ้านอารีย์จะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ทราบ มูลนิธิบ้านอารีย์อาจเปิดเผย ข้อมูลการติดต่อของท่านในสมุดรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้แก่พนักงานของมูลนิธิบ้านอารีย์และบุคคลทั่วไป อย่างไรก็ตาม ท่านมีสิทธิขอให้ลบ ข้อมูลของท่านออกจากมูลนิธิบ้านอารีย์ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลาที่บริษัทกําหนด
มูลนิธิบ้านอารีย์อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แก่บริษัทอื่นใดหรือหน่วยงานใด ๆ เช่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาค รัฐ หน่วยงานที่กํากับดูแลการให้บริการ หรือหน่วยงานกํากับดูแลสมาคม หน่วยงานราชการที่ควบคุมในเรื่องการตรวจคนเข้าเมือง ภาษี ความมั่นคงของชาติและอาชญากรรมตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อดําเนินกิจการของมูลนิธิบ้านอารีย์ หรือการดําเนินการกิจกรรม ร่วมกัน การเดินทาง การจัดงานร่วมกัน การเชื่อมโยง/เกี่ยวข้องทางวิชาชีพ (profession affiliations) และการวิจัย
นอกจากนี้ ท่านตกลงยินยอมให้มูลนิธิบ้านอารีย์เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ จัดกิจกรรมของมูลนิธิบ้านอารีย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการดําเนินการกิจการของมูลนิธิบ้านอารีย์ เพื่อการให้บริการแก่ท่าน เพื่อปฏิบัติ ตามสัญญาระหว่างมูลนิธิบ้านอารีย์กับท่าน เพื่อใช้ในการดําเนินตามคําขอใช้บริการของท่านก่อนเข้าทําสัญญากับมูลนิธิบ้านอารีย์เพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของมูลนิธิบ้านอารีย์หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อํานาจรัฐที่ได้มอบให้แก่มูลนิธิ บ้านอารีย์และ/หรือ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมูลนิธิบ้านอารีย์หรือบุคคลอื่น หรือประกาศที่มูลนิธิบ้านอารีย์จะกําหนด เป็นกรณีๆ ไป
6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
มูลนิธิบ้านอารีย์อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจกิจกรรมเท่าที่จําเป็น ทั้งนี้ ท่านตกลงและยินยอมให้มูลนิธิบ้านอารีย์ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่อยู่ใน ประเทศอื่น หรือภายใต้เขตอํานาจกฎหมายของประเทศอื่น ไม่ว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศนั้นอาจถึงเกณฑ์หรือไม่ ถึงเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย ทั้งนี้ มูลนิธิบ้านอารีย์จะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมใน การคุ้มครองรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับเดียวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
7. ระยะเวลาการเก็บข้อมูล
มูลนิธิบ้านอารีย์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความจําเป็นและภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลของมูลนิธิบ้านอารีย์
8. สิทธิของท่าน
ในเวลาใดก็ตาม ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
• สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มูลนิธิบ้านอารีย์มีรวมทั้งสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
• สิทธิในการขอสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านอาจส่งให้บุคคลภายนอกหรือขอให้มูลนิธิบ้านอารีย์ส่ง โดยตรง
• สิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่กฎหมาย กําหนด
• สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อไม่มีความจําเป็น สําหรับวัตถุประสงค์ที่มีการจัดเก็บ รวมทั้งสิทธิที่จะจํากัด ขอบเขตการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ไม่สามารถให้ลบได้
• สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้
• สิทธิร้องขอให้มูลนิธิบ้านอารีย์รับดําเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
• สิทธิที่จะร้องเรียนกับหน่วยงานที่ควบคุมในกรณีที่ท่านเชื่อว่ามีการละเมิดสิทธิท่าน
ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนด ประกาศ ระเบียบที่มูลนิธิบ้านอารีย์กําหนด ซึ่งจะเป็นไปตามหลัก เกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมูลนิธิบ้านอารีย์และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่ มูลนิธิบ้านอารีย์กําหนด โดยในการใช้สิทธิข้างต้น ท่านจะต้องส่งคําร้องเป็นลายลักษณ์อักษรมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของมูลนิธิบ้านอารีย์ตามรายละเอียดที่กําหนดในข้อ 9. ของประกาศฉบับนี้ และการพิจารณาคําร้องดังกล่าวเป็นดุลยพินิจของมูลนิธิ บ้านอารีย์แต่เพียงผู้เดียว คําวินิจฉัยของมูลนิธิบ้านอารีย์ที่เกี่ยวข้องกับคําร้องขอใช้สิทธิของท่านถือเป็นที่สุด
ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านขอให้มูลนิธิบ้านอารีย์ลบ ทําลาย จํากัดการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระงับการใช้ชั่วคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือถอนความยินยอม อาจทําให้เกิดข้อ จํากัดกับมูลนิธิบ้านอารีย์ในการทําธุรกรรมหรือให้บริการแก่ท่านได้
9. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิตามที่กําหนดในข้อ ค. หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ คุณสุคนธารัศม์ ยิ้มศรีใส
เลขที่ 17 ซอยอารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 099-2893645 อีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
10. การเพิกถอนความยินยอม
หากท่านไม่ประสงค์ให้มูลนิธิบ้านอารีย์เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป ท่าน สามารถเพิกถอนความยินยอมได้โดยการทําคําร้องแจ้งมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมูลนิธิบ้านอารีย์
ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อกําหนด ประกาศ หรือระเบียบที่ กําหนดในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมูลนิธิบ้านอารีย์และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่ มูลนิธิบ้านอารีย์กําหนด
11. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
มูลนิธิบ้านอารีย์ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เห็นสมควร รวมถึงในกรณีที่ เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล กฏ ประกาศ ระเบียบ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ มูลนิธิบ้านอารีย์จะประกาศในเพจเฟซบุ๊กของมูลนิธิบ้านอารีย์ที่ https://www.facebook.com/baanareefoundation ซึ่งการแก้ไข เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อมีการประกาศลงในเพจเฟซบุ๊ก และท่านรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลฉบับแก้ไขทุกประการ ท่านควรตรวจสอบและอ่านรายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิบ้านอารีย์ ประกาศในเพจเฟซบุ๊กเป็นประจํา
Last Updated on Tuesday, 31 May 2022 22:41
 วันพระ

วันพระเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๗
แรม ๑๔ ค่ำ 
เดือน ๗ ปีมะโรง

วันเสาร์ที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๗
ขึ้น ๘ ค่ำ 
เดือน ๘ ปีมะโรง

วันเสาร์ที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๗
ขึ้น ๑๕ ค่ำ 
เดือน ๘ ปีมะโรง

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๗
แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะโรง

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*ฝึกจิต พิชิตทุกข์
โดย พระอาจารย์สายหลวงพ่อเทียน
กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากพระสุปฏิปันโน
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*
การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่ ๑,๒,๓ ของเดือน 
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.
 
*ทำบุญตักบาตร สดับธรรมพระกรรมฐาน สืบสานวิธีพุทธ
กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่ ๔ ของเดือน
เวลา ๐๖.๓๐-๑๐.๐๐ น. 


*สายธรรมวันสว่าง ฟังธรรม ภาวนา
โดย ครูบาอาจารย์พระกรรมฐาน
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

*เรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย วิทยากรจากมหาวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันเอาทิตย์
เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมพื้นฐาน
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการสอนพระอภิธรรมทางไปรษณีย์
กิจกรรมทุกวันอังคาร

เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.
 
 •
*ร่วมทำบุญประจำเดือนเกิด
ณ โรงพยาบาลสงฆ์
กิจกรรมทุกวันจันทร์ที่ ๒ ของเดือน
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
     

 

ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูสังฆกิจพิมล
(พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ)
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ. นนทบุรี
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์เฉลิม ปิยทสฺสี
วัดปัญญานันทาราม จ. ปทุมธานี
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระมหาสามเรือน ปุญญฺสโก
วัดอโศการาม จ. สมุทรปราการ
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์ศรีคูณ จิรธัมโม
วัดป่าเขาลม จ. ชัยภูมิ
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.


 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)