Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เสียงธรรมจากบ้านอารีย์
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
241 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์พรพล ปสันโน วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 977
242 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 1064
243 พระธรรมเทศนา พระอธิการประสิทธิ์ สีลคุโน วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 914
244 พระธรรมเทศนา พระครูกิตติอุดมญาณ (หลวงปู่ไม อินทสิริ) วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 1031
245 พระธรรมเทศนา พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ 954
246 พระธรรมเทศนา พระครูสิริธรรมสาร (พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม) วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ 1736
247 พระธรรมเทศนา พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณฺโณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ 931
248 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มหาสนธยา เขมาภิรโต วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 882
249 พระธรรมเทศนา พระราชวรคุณ (หลวงปู่สมศักดิ์ ปัณฑิโต) วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 929
250 พระธรรมเทศนา พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 889
251 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ 888
252 พระธรรมเทศนา พระครูอุดมศีลวัฒน์ (หลวงปู่อุดม ญาณรโต) วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ 789
253 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วันที่ ๑๒ ๒๕๕๘ 792
254 พระธรรมเทศนา พระครูสิริสุตวราภรณ์ (พระอาจารย์มหาประกอบ ธมฺมชิโร) วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 1326
255 พระธรรมเทศนา พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ) วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 939
256 พระธรรมเทศนา พระครูภาวนาธีรวรคุณ (พระอาจารย์ไพรัช วรโท) วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 1653
257 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ธีระธัมโม วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 1466
258 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ปริญญา ธีรปญฺโญ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 900
259 พระธรรมเทศนา พระครูเมตตากิตติคุณ (หลวงพ่อสมหมาย อัตตมโน) วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 1205
260 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์บุญรอง กมลโล วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 847
261 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 861
262 พระธรรมเทศนา พระครูสุขุมธรรมวัฒน์ (หลวงปู่บวร สุชีโว) วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 2205
263 พระธรรมเทศนา พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ 1186
264 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์เรวัติ สุปภาโต วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 989
265 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ 983
266 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์อุดม สุธมฺโม วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ 811
267 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ 1000
268 พระธรรมเทศนา พระครูบริหารสมาธิคุณ (หลวงพ่อคำสด อรุโณ) วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ 1266
269 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์เก่งกาจ สํวโร วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 1304
270 พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 897
 
Page 9 of 19

วันพระ

วันพระเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

วันอาทิตย์ที่ ๘ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
วันจันทร์ที่ ๒๓ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑
วันจันทร์ที่ ๓๐ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์มหาเด่นศักดิ์ สุขุมาโล
วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ
วัดแทนวันดีเจริญสุข กรุงเทพฯ
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูสิริธรรมสาร
(พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม)
วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กทม.
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 
   วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
   พระครูสิริสุตวราภรณ์
   (พระอาจารย์มหาประกอบ ธมฺมชีโว)
   เจ้าอาวาสวัดป่ามหาไชย จ.สมุทรสาคร
   ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
   เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.


 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)