Baanaree

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
เสียงธรรมจากบ้านอารีย์
Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
91 พระครูสิริธรรมสาร (พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม) วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ 672
92 พระอาจารย์ภานุวัฒน์ จิตตทันโต วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 1496
93 พระอาจารย์มหาสุริยันต์ ธมฺมทสฺสี วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ 815
94 พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ) วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 592
95 พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 887
96 พระมนฑ์จิตต์เกษม (หลวงปู่เฉลิม ธัมมธโร) วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 756
97 พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 661
98 พระครูญานวิรัต (หลวงพ่อมหาประเสริฐ กิตติเสฏโฐ) วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 644
99 พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 598
100 พระครูเมตตากิตติคุณ (หลวงพ่อสมหมาย อัตตมโน) วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 589
101 พระอาจารย์เรวัติ สุปภาโต วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 637
102 พระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ (พระอาจารย์สามดง จันทโชโต) วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 898
103 พระอาจารย์ครรชิต คุณวโร วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 580
104 พระอาจารย์มหาสนธยา เขมาภิรโต วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 678
105 พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ) วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 681
106 พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 627
107 พระอาจารย์มหาเด่นศักดิ์ สุขุมาโล วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 637
108 หลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโร วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 695
109 พระอาจารย์มานพ อุปสโม วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 586
110 หลวงปู่สวาท ปัญญาธโร วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 1075
111 พระอธิการประสิทธิ์ สีลคุโน วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 582
112 พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 634
113 พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 599
114 พระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 989
115 พระครูสาราณียคุณ (พระอาจารย์สนั่น สิริสัมปันโน) วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 653
116 พระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ) วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 624
117 พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ 767
118 พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 605
119 พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ) วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 814
120 พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 991
 
Page 4 of 19

วันพระ

วันพระเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

วันอาทิตย์ที่ ๘ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒
วันจันทร์ที่ ๒๓ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑
วันจันทร์ที่ ๓๐ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑

ปฏิทินธรรม

กิจกรรมประจำ
*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

-กิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*ร่วมสดับธรรมจากครูบาอาจารย์
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

*เรียนสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎก
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ผู้สอนพิเศษวิชาอภิธรรมปิฎก
กิจกรรมทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน 
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๓๐ น.
 
*ร่วมปฏิบัติธรรมแบบเนสัชชิก
เจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย
พระอาจารย์วรวิทย์ วรธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์แรกของเดือน
เริ่มเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ถึงเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐ น.


*การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
และสวดมนต์แปล โดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น.

*ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร
โดยพระเถระวัดป่ากรรมฐาน
เมตตารับบาตร

กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สี่ของเดือน
เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
 
*เรียนพระอภิธรรมเบื้องต้น
โดย อาจารย์ทองสุข ทองกระจ่าง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
กิจกรรมทุกวันเสาร์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
 
 •
*ร่วมเรียนภาษาบาลีเบื้องต้น
โดย มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีบุคคลทั่วไป
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์
บาลีเบื้องต้น เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
บาลีธรรมบท เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
     
ปฎิทินการแสดงธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระอาจารย์มหาเด่นศักดิ์ สุขุมาโล
วัดเทพลีลา กรุงเทพฯ
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 
วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม
โดย 
พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ
วัดแทนวันดีเจริญสุข กรุงเทพฯ
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
พระครูสิริธรรมสาร
(พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม)
วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กทม.
ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 
   วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
   เชิญร่วมสวดมนต์และฟังธรรม โดย
   พระครูสิริสุตวราภรณ์
   (พระอาจารย์มหาประกอบ ธมฺมชีโว)
   เจ้าอาวาสวัดป่ามหาไชย จ.สมุทรสาคร
   ณ ห้องคิดปัน ชั้น ๓ มูลนิธิบ้านอารีย์
   เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.


 

 

 

พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)